Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 54 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou za m2 je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením " NEOTVÁRAŤ - Prenájom NP, Partizánska 42, BJ" poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 08001 Prešov alebo osobne do podateľne do 15:00 hod. najneskôr však do 0

Nájom
Bardejov
Pridané: 24.01.2022 Predkladanie ponúk od: 25.01.2022 Uzávierka: 04.02.2022

nové

Ponúkané nájomné bude navýšené o DPH. Nebytový priestor o výmere 21 m2 je vhodný na prevádzkovanie bagetárne pre študentov a zamestnancov. Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: Ponuka "Nájom - bagetáreň, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo priniesť osobne do podateľne Akadémie Policajného zboru, ul. S...

Nájom
Bratislava - mestská časť Rača
Pridané: 24.01.2022 Predkladanie ponúk od: 25.01.2022 Uzávierka: 08.02.2022

nové

Ponúkané nájomné bude navýšené o DPH. Nebytový priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu. Bufet je zariadený a pripravený k prevádzke. Výška nájomného nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu (energie, voda, plyn, odvoz odpadu). Správca majetku umožňuje záujemcom obhliadku priestoru na základe dohod...

Nájom
Bratislava - mestská časť Rača
Pridané: 24.01.2022 Predkladanie ponúk od: 25.01.2022 Uzávierka: 08.02.2022

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 9/2022: Nájom častí bočných stien budov, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa....

Nájom
Žilina
Pridané: 21.01.2022 Predkladanie ponúk od: 22.01.2022 Uzávierka: 02.02.2022

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 8/2022: Nájom časti bočnej steny budovy, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa....

Nájom
Žilina
Pridané: 21.01.2022 Predkladanie ponúk od: 22.01.2022 Uzávierka: 02.02.2022

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Nájom 1/2022" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena ponuky za nájom je 118,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 21.01.2022 Predkladanie ponúk od: 22.01.2022 Uzávierka: 04.02.2022

nové

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Košice - mestská časť Šaca
Pridané: 21.01.2022 Predkladanie ponúk od: 22.01.2022 Uzávierka: 04.03.2022

nové

Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) osobitné ponukové konanie (OPK) na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Pavčina Lehota, obec Pa

Osobitné ponukové konanie
Pavčina Lehota
Pridané: 21.01.2022 Predkladanie ponúk od: 22.01.2022 Uzávierka: 08.02.2022

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 7/2022: Nájom časti bočnej steny budovy, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa....

Nájom
Žilina
Pridané: 21.01.2022 Predkladanie ponúk od: 22.01.2022 Uzávierka: 02.02.2022

nové

Priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu.

Nájom
Humenné
Pridané: 21.01.2022 Predkladanie ponúk od: 22.01.2022 Uzávierka: 07.02.2022