Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 52 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Stavba s. č. 1467 s pozemkom v podiele 1/2 v k. ú. Nové Zámky - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu...

Osobitné ponukové konanie
Nové Zámky
Pridané: 25.01.2023 Predkladanie ponúk od: 26.01.2023 Uzávierka: 13.02.2023

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obci Nové Zámky, v k. ú. Nové Zámky, LV č. 95, p

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Nové Zámky
Pridané: 25.01.2023 Predkladanie ponúk od: 26.01.2023 Uzávierka: 27.02.2023

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obci Dubník, k.ú. Mikulášov dvor, LV č. 1

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dubník
Pridané: 25.01.2023 Predkladanie ponúk od: 26.01.2023 Uzávierka: 27.02.2023

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s. č. 24 s pozemkom v celosti v k. ú. Paňa- NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, ...

Osobitné ponukové konanie
Paňa
Pridané: 25.01.2023 Predkladanie ponúk od: 26.01.2023 Uzávierka: 13.02.2023

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. C KN č. 215/1 v k. ú. Sokolníky - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresn...

Osobitné ponukové konanie
Podhorany
Pridané: 25.01.2023 Predkladanie ponúk od: 26.01.2023 Uzávierka: 13.02.2023

nové

Ministerstvo vnútra SR- Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca majetku štátu v súlade so Zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – sklad súpisné číslo 7879, na parcele reg.C parc.č.10244, k.ú. Pi...

Nájom
Piešťany
Pridané: 24.01.2023 Predkladanie ponúk od: 25.01.2023 Uzávierka: 10.02.2023

nové

Ministerstvo vnútra SR- Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca majetku štátu v súlade so Zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – na parcele reg.C parc.č.10238/3, k.ú. Piešťany:

Nájom
Piešťany
Pridané: 24.01.2023 Predkladanie ponúk od: 25.01.2023 Uzávierka: 10.02.2023

nové

Záujemca predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu sídla: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov najneskôr do 06.02.2023 do 16:00 hod. Obálku je nutné označiť heslom: "Nájom - Neotvárať". Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, fotokópiu výpisu z obchodného regist...

Nájom
Prešov
Pridané: 24.01.2023 Predkladanie ponúk od: 25.01.2023 Uzávierka: 06.02.2023

nové

Záujme možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci Doba nájmu: 5 rokov Začiatok užívania predmetu nájmu: od 01.03.2023 Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením ponuky a s poznámko...

Nájom
Nové Zámky
Pridané: 24.01.2023 Predkladanie ponúk od: 25.01.2023 Uzávierka: 10.02.2023

nové

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na odpredaj prebytočného majetku štátu, areálu Azylového zariadenia v k.ú. Vlachy. Ponúkaný majetok p

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Vlachy
Pridané: 24.01.2023 Predkladanie ponúk od: 25.01.2023 Uzávierka: 28.02.2023