Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 54 ponúk
Zobrazenie:


nové

ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE (ÚKSÚP) v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 28.10.2021 Predkladanie ponúk od: 29.10.2021 Uzávierka: 08.11.2021

nové

Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") elektronickú aukciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Martin, obec Martin, okr

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Martin
Pridané: 28.10.2021 Predkladanie ponúk od: 29.10.2021 Uzávierka: 29.11.2021

nové

Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 ks potravinového automatu, v bezprostrednej blízkosti je možnosť pripojenia na elektrickú energiu. Vyhodnotenie ponúk: Kritériom výberu je najvyššia ponúknutá cena za nájom v Eur/m2/rok pri splnení ďalších podmienok. Správca si vyhradz

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 28.10.2021 Predkladanie ponúk od: 29.10.2021 Uzávierka: 08.11.2021

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe. Cena je uvedená po znížení o 10% z pôvodnej ceny 80900,-€. Cenovú ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Revúca
Pridané: 27.10.2021 Predkladanie ponúk od: 28.10.2021 Uzávierka: 26.11.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Ďapalovce, obec Ďapalovce, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 2, a to pozemku parc. C - KN č. 414/1 zastavaná plochá a nádvorie o výmere 7354m² v spoluvlastníckom podiele 1/1. Ponúkaný pozemok sa

Osobitné ponukové konanie
Ďapalovce
Pridané: 27.10.2021 Predkladanie ponúk od: 28.10.2021 Uzávierka: 11.11.2021

nové

Ponúkané nájomné bude navýšené o DPH. Nebytový priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu. Bufet je zariadený a pripravený k prevádzke. Výška nájomného nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu (energie, voda, plyn, odvoz odpadu). Správca majetku umožňuje záujemcom obhliadku priestoru na základe do...

Nájom
Bratislava - mestská časť Rača
Pridané: 27.10.2021 Predkladanie ponúk od: 28.10.2021 Uzávierka: 10.11.2021

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka prenájom kancelárie č. 322, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. RÚVZ Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za deň doručenia ponuk

Nájom
Rožňava
Pridané: 26.10.2021 Predkladanie ponúk od: 27.10.2021 Uzávierka: 05.11.2021

nové

Uvedené nebytové priestory sa prenajímajú ako celok, za účelom prevádzkovania ústavnej predajne a predajne pre príslušníkov. Nebytové priestory sa nachádzajú v objektoch správcu, ktoré nie sú prístupné bežnej verejnosti a množstvo potenciálnych klientov je preto limitované. Záujemca pred

Nájom
Košice - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 26.10.2021 Predkladanie ponúk od: 27.10.2021 Uzávierka: 09.11.2021

nové

Nájom
Zvolen
Pridané: 25.10.2021 Predkladanie ponúk od: 26.10.2021 Uzávierka: 02.11.2021

nové

Nájom
Zvolen
Pridané: 25.10.2021 Predkladanie ponúk od: 26.10.2021 Uzávierka: 02.11.2021