Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 52 ponúk
Zobrazenie:


nové

Výška trhového nájomného je minimálne 50 €/1 m2/rok. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca ...

Nájom
Trenčín
Pridané: 24.09.2021 Predkladanie ponúk od: 25.09.2021 Uzávierka: 12.10.2021

nové

Časť pozemku je vhodná na prenájom napr. za účelom umiestnenia a prevádzky novinového stánku. Výška trhového nájomného je minimálne 50 €/1 m2/rok. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak cenová ponu...

Nájom
Trenčín
Pridané: 24.09.2021 Predkladanie ponúk od: 25.09.2021 Uzávierka: 12.10.2021

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v znaleckom posudku č. 106/2020 zo dňa 3.9.2020, ktorý podala ÚEOS - Komercia, a.s., znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a odhad hodnoty stavebných prác, evidenčné číslo 900197. Predmetom ponuky nie je stavba súp.č. 389 stojaca na pa

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 24.09.2021 Predkladanie ponúk od: 25.09.2021 Uzávierka: 22.10.2021

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 7 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu a...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 24.09.2021 Predkladanie ponúk od: 25.09.2021 Uzávierka: 01.10.2021

nové
12 100,00 €

Žiadame záujemcov, aby svoju cenovú ponuku doručili v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA 1. kolo - 20/38 C 287 Dolný Chotár - NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dolný Chotár
Pridané: 24.09.2021 Predkladanie ponúk od: 25.09.2021 Uzávierka: 22.10.2021

nové
15 300,00 €

Žiadame záujemcov, aby svoju cenovú ponuku doručili v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA 1. kolo - 20/38 C 288 Dolný Chotár - NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dolný Chotár
Pridané: 24.09.2021 Predkladanie ponúk od: 25.09.2021 Uzávierka: 22.10.2021

nové

Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaného nebytového priestoru s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/rok v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Lučenec - cenová ponuka“

Nájom
Lučenec
Pridané: 23.09.2021 Predkladanie ponúk od: 24.09.2021 Uzávierka: 29.09.2021

nové

Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie ročné nájomné za 1m2 podlahovej plochy predmetu nájmu, nie však nižšie ako trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného (55,00 eur/m2/rok), resp. v...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 23.09.2021 Predkladanie ponúk od: 24.09.2021 Uzávierka: 01.10.2021

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava alebo doručte osobne na sekretariát ÚI SAV v úradných hodinách od 08.00 - do 16.00h. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu (ponuka vyjadrená pevnou...

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 22.09.2021 Predkladanie ponúk od: 23.09.2021 Uzávierka: 04.10.2021

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky : Cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne na podateľni na adrese Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "Neotvárať - ponuka "Prenájom časti pozemku n...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 22.09.2021 Predkladanie ponúk od: 23.09.2021 Uzávierka: 04.10.2021