Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 43 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame záujemcu zaslať cenovú ponuku v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ - Komárno" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu (zv...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Komárno
Pridané: 06.12.2022 Predkladanie ponúk od: 07.12.2022 Uzávierka: 05.01.2023

nové

Ponúkané oplotenie je vhodné na umiestnenie reklamy-billboard. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú...

Nájom
Prešov
Pridané: 06.12.2022 Predkladanie ponúk od: 07.12.2022 Uzávierka: 20.12.2022

nové

Náležitosti ponuky (u fyzických aj právnických osôb): 1) identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba: meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO (ak ho má pridelené); právnická osoba: obchodné meno (názov), sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ho má pridelené)) 2) doklad preukazujúci oprávnenie po...

Nájom
Malacky
Pridané: 02.12.2022 Predkladanie ponúk od: 03.12.2022 Uzávierka: 12.12.2022

nové

Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Priekopa, obec a okres

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Martin
Pridané: 01.12.2022 Predkladanie ponúk od: 02.12.2022 Uzávierka: 30.12.2022

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU (PLOCHA B) V POLIKLINIKE MO SR Trenčín“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie evidencie a správy majetku – Ing. Já...

Nájom
Trenčín
Pridané: 01.12.2022 Predkladanie ponúk od: 02.12.2022 Uzávierka: 22.12.2022

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU (PLOCHA A) V POLIKLINIKE MO SR Trenčín“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie evidencie a správy majetku – Ing. Já...

Nájom
Trenčín
Pridané: 01.12.2022 Predkladanie ponúk od: 02.12.2022 Uzávierka: 22.12.2022

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V POLIKLINIKE II, UL. POVAŽSKÁ 4, RUŽOMBEROK“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie evidencie a správy majetku – I...

Nájom
Ružomberok
Pridané: 01.12.2022 Predkladanie ponúk od: 02.12.2022 Uzávierka: 22.12.2022

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU (PLOCHA B) V POLIKLINIKE MO SR SLIAČ“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie evidencie a správy majetku – Ing. Ján ...

Nájom
Sliač
Pridané: 01.12.2022 Predkladanie ponúk od: 02.12.2022 Uzávierka: 22.12.2022

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU (PLOCHA A) V POLIKLINIKE MO SR SLIAČ“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie evidencie a správy majetku – Ing. Ján ...

Nájom
Sliač
Pridané: 01.12.2022 Predkladanie ponúk od: 02.12.2022 Uzávierka: 22.12.2022

nové

Primeraná cena bola znížená o 10% (primeraná cena: 1500,-€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 4777/17 v k. ú. Zlaté Moravce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitr...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 01.12.2022 Predkladanie ponúk od: 02.12.2022 Uzávierka: 16.12.2022