Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 58 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - nájom" na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné a identifikačné údaje záuj...

Nájom
Považská Bystrica
Pridané: 07.07.2022 Predkladanie ponúk od: 08.07.2022 Uzávierka: 12.07.2022

nové

Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) osobitné ponukové konanie (OPK) na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Lietava, obec Lietava,

Osobitné ponukové konanie
Lietava
Pridané: 07.07.2022 Predkladanie ponúk od: 08.07.2022 Uzávierka: 04.08.2022

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou ročného nájmu za 1 m2 je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "NEOTVÁRAŤ - Prenájom pozemku" poštou na adresu: Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice, najneskôr do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, t.j....

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 07.07.2022 Predkladanie ponúk od: 08.07.2022 Uzávierka: 21.07.2022

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou ročného nájmu za 1 m2 je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "NEOTVÁRAŤ - Prenájom pozemku" poštou na adresu: Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice, najneskôr do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, t.j....

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 07.07.2022 Predkladanie ponúk od: 08.07.2022 Uzávierka: 21.07.2022

nové

Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. a obec Terchová, okres

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Terchová
Pridané: 07.07.2022 Predkladanie ponúk od: 08.07.2022 Uzávierka: 04.08.2022

nové

Písomnú cenovú ponuku s navrhovanou cenou nájomného (rovnakou, alebo vyššou ako v ponuke) doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "SNINA, Partizánska - 100, 152" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu: Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

Nájom
Snina
Pridané: 07.07.2022 Predkladanie ponúk od: 08.07.2022 Uzávierka: 18.07.2022

nové

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme 5,00 EUR/m2/mesiac. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívan

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 06.07.2022 Predkladanie ponúk od: 07.07.2022 Uzávierka: 20.07.2022

nové

Primeraná cena bola znížená o 10 % (primeraná cena 175,00 € ). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky k.ú. Kukučínov v podiele 1/6 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo o...

Osobitné ponukové konanie
Kukučínov
Pridané: 04.07.2022 Predkladanie ponúk od: 05.07.2022 Uzávierka: 22.07.2022

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "III. kolo OPK - podiely SR, Galanta – NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín...

Osobitné ponukové konanie
Galanta
Pridané: 01.07.2022 Predkladanie ponúk od: 02.07.2022 Uzávierka: 29.07.2022

nové

Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie 4 kusov nápojových kávomatov. Trhové nájomné je určené 17.00.-€/m2/rok bez prevádzkových nákladov. Cenové ponuky doručiť poštou alebo osobne na sekretariát nemocnice (vyššie uvedená adresa správcu) v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "Neotvárať" - po...

Nájom
Veľké Zálužie
Pridané: 01.07.2022 Predkladanie ponúk od: 02.07.2022 Uzávierka: 01.08.2022