Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 57 ponúk
Zobrazenie:


nové

K nehnuteľnosti vedie spevnená príjazdová cesta.

Nájom
Košice - mestská časť Džungľa
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 02.07.2021

nové

Na ponúkanom majetku štátu možno zriadiť len predajný stánok zodpovedajúci Projektu, ktorý môžu záujemcovia získať na základe vyžiadania. Predajný stánok nesmie mať charakter nehnuteľnosti, to je stavby spojenej so zemou pevným základom. Nájomca je povinný do uplynutia doby prenájmu stánok na vlastné náklady odstrán...

Nájom
Bojnice
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 02.07.2021

nové

Na ponúkanom majetku štátu možno zriadiť len predajné stánky zodpovedajúce Projektu, ktorý môžu záujemcovia získať na základe vyžiadania. Predajné stánky nesmú mať charakter nehnuteľnosti, to je stavby spojenej so zemou pevným základom. Nájomca je povinný do uplynutia doby prenájmu stánok na vlastné náklady odstráni...

Nájom
Bojnice
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 02.07.2021

nové

Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného (min. 3,12€/predmet nájmu / hod. na adresu: Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica, označené heslom: "Cenová ponuka - prenájom - NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 28.6.2...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 28.06.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s pozemkami, k. ú. Mýtne Ludany - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefániko...

Osobitné ponukové konanie
Mýtne Ludany
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 09.07.2021

nové

Nebytový priestor o výmere 29,5 m2 disponuje napojením vody a elektriky. Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného /min. 30.-€/m2/rok bez energií a služieb) na adresu: Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 28.06.2021

nové
108,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok k.ú. Urmince - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Ni...

Osobitné ponukové konanie
Urmince
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 09.07.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom nebytových priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa. Cenovú ponuku doručte poštou alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul...

Nájom
Zvolen
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 01.07.2021

nové

Ponúkané nebytové priestory sú vhodné na prevádzku laboratórneho zariadenia. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál a...

Nájom
Prešov
Pridané: 18.06.2021 Predkladanie ponúk od: 19.06.2021 Uzávierka: 30.06.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnení elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v sa...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Považská Bystrica
Pridané: 18.06.2021 Predkladanie ponúk od: 19.06.2021 Uzávierka: 26.07.2021