Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 30 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca nehnuteľného majetku štátu v súlade zákonom č.278/1993 Z.z.o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na nájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu o celkovej výmere 461,54 m2 pozostávajúci z: chodby, šatn...

Nájom
Piešťany
Pridané: 26.11.2021 Predkladanie ponúk od: 27.11.2021 Uzávierka: 13.12.2021

nové

Žiadame záujemcov, aby svoju cenovú ponuku doručili v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA III. kolo - 20/38 C 288 Dolný Chotár - NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dolný Chotár
Pridané: 26.11.2021 Predkladanie ponúk od: 27.11.2021 Uzávierka: 28.12.2021

nové

Žiadame záujemcov, aby svoju cenovú ponuku doručili v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA III. kolo - 20/38 C 287 Dolný Chotár - NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dolný Chotár
Pridané: 26.11.2021 Predkladanie ponúk od: 27.11.2021 Uzávierka: 28.12.2021

nové

Heslo na označenie obálky: „kanalizácia a ČOV “ Všeobecná hodnota majetku: 8 800,- € Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Cen...

Osobitné ponukové konanie
Pliešovce
Pridané: 25.11.2021 Predkladanie ponúk od: 26.11.2021 Uzávierka: 09.12.2021

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky : Cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne na podateľni na adrese Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "Neotvárať - ponuka "Prenájom časti pozemku n...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 24.11.2021 Predkladanie ponúk od: 25.11.2021 Uzávierka: 06.12.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením ponuky a s poznámkou „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 7585,92 eur na rok, resp. 48 €/1 m2/rok (bez slu

Nájom
Čadca
Pridané: 23.11.2021 Predkladanie ponúk od: 24.11.2021 Uzávierka: 08.12.2021

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - prenájom" na adresu Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove, Plzenská 2, P.O.BOX 16, 080 16 Prešov. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, akceptáciu výšky úhrady prevádz...

Nájom
Bardejov
Pridané: 23.11.2021 Predkladanie ponúk od: 24.11.2021 Uzávierka: 03.12.2021

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižš...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.11.2021 Predkladanie ponúk od: 24.11.2021 Uzávierka: 03.12.2021

nové

Najvyššie ponúkané nájomné v zmysle § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. Ponuka musí byť vyjadrená p

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 22.11.2021 Predkladanie ponúk od: 23.11.2021 Uzávierka: 02.12.2021

nové

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp...

Nájom
Rožňava
Pridané: 22.11.2021 Predkladanie ponúk od: 23.11.2021 Uzávierka: 02.12.2021