Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 49 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp....

Nájom
Trenčín
Pridané: 30.07.2021 Predkladanie ponúk od: 31.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021

nové

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp....

Nájom
Trenčín
Pridané: 30.07.2021 Predkladanie ponúk od: 31.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 84/2021: Nájom – nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 11 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za ...

Nájom
Žilina
Pridané: 29.07.2021 Predkladanie ponúk od: 30.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra ...

Osobitné ponukové konanie
Višňové
Pridané: 29.07.2021 Predkladanie ponúk od: 30.07.2021 Uzávierka: 19.08.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnení elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v sa...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Považská Bystrica
Pridané: 29.07.2021 Predkladanie ponúk od: 30.07.2021 Uzávierka: 03.09.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom nebytových priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa. Cenovú ponuku doručte poštou alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul...

Nájom
Zvolen
Pridané: 28.07.2021 Predkladanie ponúk od: 29.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021

nové

Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v €/rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom, daň z nehnuteľnosti, nájomné za užívanie technologicko-prevádzkového a interiérového vybavenia; podpis uchádzača, fotokópia platného dokladu...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 28.07.2021 Predkladanie ponúk od: 29.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021

nové

Garážové priestory je možné využiť aj ako skladové priestory. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie ročné nájomné za 1m2 podlahovej plochy predmetu nájmu, nie však nižšie ako trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu n...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 27.07.2021 Predkladanie ponúk od: 28.07.2021 Uzávierka: 04.08.2021

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Stará Turá
Pridané: 27.07.2021 Predkladanie ponúk od: 28.07.2021 Uzávierka: 10.08.2021

nové

Heslo na označenie obálky „ VEA 2 kolo SKUPINA OBJEKTOV Dom a Rozostavaná stavba ŽILINA “ Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 66/2019 zo dňa 31.10.2019, vypracovanom znalcom Ing. Jurajom Cesnekom, evidenčné číslo : 915 360, M.A.Bazovského 1189/4, 013 01 Teplička nad Váhom a primeraná cena určená...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Žilina
Pridané: 27.07.2021 Predkladanie ponúk od: 28.07.2021 Uzávierka: 25.08.2021