EA a opakovaná EA-1/2021-Vojenský materiál


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Čatlóšová
catlosoval@mod.gov.sk
tel.: 0960 327 525

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Záujem možno prejaviť: o každú vec zvlášť
Dátum zverejnenia ponuky: 31.05.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.07.2021

Termín obhliadky: Dňa 23.6.2021 a 24.6.2021 od 08,00-12,00 hod. Obhliadka sa uskutoční iba na základe písomnej resp. e-mail. žiadosti predloženej najneskôr do 21.6.2021
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno


VEC
 
Identifikačné čislo 75831
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku 1. Kontajner 227 MS MLRS-ŠK
Rok výroby 2009
Stručná identifikácia KONTAJNER 227 MS MLRS-ŠK, EČ: MS 003, 1 kus, rok výroby 2009.Kontajner je celok, ktorý predstavuje hmotnostný a rozmerový ekvivalent určený pre výcvik vojsk v manipulácii s muníciou.
Majetkový podiel 1/1
Primeraná cena 6153.2 €
Poznámka Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu a opakovanú elektronickú aukciu na prevod prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
1. KONTAJNER 227 MS MLRS-ŠK, EČ: MS 003, 1 kus, rok výroby 2009, Primeraná cena v eurách: 6 153,20
ktorý je výrobkom obranného priemyslu a na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzačom o odkúpenie prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na podnikanie, ktorá preukáže, že vlastní povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle uvedeného zákona. Ministerstvo obrany SR akceptuje len žiadosti od záujemcov, ktorí majú oprávnenie na obchodovanie s takýmto druhom materiálu a spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
Uchádzači o odkúpenie prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR si môžu do termínu 16. 6. 2021 písomne vyžiadať podrobné podklady k elektronickej aukcii a opakovanej elektronickej aukcii „EA-1/2021 – Vojenský materiál“ na adrese:

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Náležitosti žiadosti na vydanie podkladov k elektronickej aukcii:
 právnické osoby
v žiadosti, ktorú podpíše štatutárny orgán, uchádzač uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno ( názov) spoločnosti,
- presná adresa sídla spoločnosti, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické a faxové spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.12.2021 (spoločnosti, ktorým platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- úradne overenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ na právnickú osobu podľa § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 fyzické osoby s oprávnením na podnikanie
v podpísanej žiadosti uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno,
- presná adresa miesta podnikania, adresa, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.12.2021 (osobám, ktorým platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- úradne overenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ na fyzickú osobu podľa § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 V prípade neúplnej žiadosti v zmysle vyššie uvedeného bodu budú podrobné podklady k elektronickej aukcii uchádzačovi poskytnuté až po doplnení chýbajúcich údajov a dokladov.
 Zoznam, presná identifikácia vymedzeného hnuteľného majetku štátu vrátane miesta uloženia je uvedená v podkladoch a podmienkach elektronickej aukcie.
 Obhliadka: 23.6.2021 a 24.6.2021 od 08,00 do 12,00 hod. Obhliadka sa uskutoční iba na základe písomnej, resp. e-mail. žiadosti predloženej najneskôr do 21.6.2021.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom: „EA - 1/2021 – Vojenský materiál“ a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava v termíne najneskôr do 1. júla 2021 do 14.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
obchodné meno záujemcu, (resp. meno, priezvisko záujemcu) adresu sídla spoločnosti resp. miesta podnikania, e-mail, pobočka banky, číslo účtu, IČO, špecifikáciu hnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním stanovenom termíne.
Ministerstvo obrany SR v zmysle § 8aa ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je povinné vylúčiť z elektronickej aukcie cenové ponuky záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na Ministerstvo obrany SR a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Technické nároky na účasť v elektronickej aukcii:
Váš počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať Microsoft Edge – minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 54, Google Chrome – minimálne vo verzii 54 (http://google.com/chrome).
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, (tel. č.: 0960/327525 Mgr. Čatlóšová, e-mail: catlosoval@mod.gov.sk , 0960/317654 Ing. Andrášik).

Ponuka je zverejnená na www.mosr.sk a na www.ropk.sk .
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť, prípadne zrušenú elektronickú aukciu opakovať.
Ministerstvo obrany SR je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení elektronickej aukcie.
Účasťou v tejto opakovanej elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto elektronickej aukcie.

VEC
 
Identifikačné čislo 75832
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku 2. Kontajner 227 MS MLRS-ŠK
Rok výroby 2009
Stručná identifikácia KONTAJNER 227 MS MLRS-ŠK, EČ: MS 004, 1 kus, rok výroby 2009. Kontajner je celok, ktorý predstavuje hmotnostný a rozmerový ekvivalent určený pre výcvik vojsk v manipulácii s muníciou.
Majetkový podiel 1/1
Primeraná cena 6153.2 €
Poznámka Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu a opakovanú elektronickú aukciu na prevod prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
2. KONTAJNER 227 MS MLRS-ŠK, EČ: MS 004, 1 kus, rok výroby 2009, Primeraná cena v eurách: 6 153,20
ktorý je výrobkom obranného priemyslu a na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzačom o odkúpenie prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na podnikanie, ktorá preukáže, že vlastní povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle uvedeného zákona. Ministerstvo obrany SR akceptuje len žiadosti od záujemcov, ktorí majú oprávnenie na obchodovanie s takýmto druhom materiálu a spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
Uchádzači o odkúpenie prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR si môžu do termínu 16. 6. 2021 písomne vyžiadať podrobné podklady k elektronickej aukcii a opakovanej elektronickej aukcii „EA-1/2021 – Vojenský materiál“ na adrese:

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Náležitosti žiadosti na vydanie podkladov k elektronickej aukcii:
 právnické osoby
v žiadosti, ktorú podpíše štatutárny orgán, uchádzač uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno ( názov) spoločnosti,
- presná adresa sídla spoločnosti, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické a faxové spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.12.2021 (spoločnosti, ktorým platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- úradne overenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ na právnickú osobu podľa § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 fyzické osoby s oprávnením na podnikanie
v podpísanej žiadosti uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno,
- presná adresa miesta podnikania, adresa, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.12.2021 (osobám, ktorým platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- úradne overenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ na fyzickú osobu podľa § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 V prípade neúplnej žiadosti v zmysle vyššie uvedeného bodu budú podrobné podklady k elektronickej aukcii uchádzačovi poskytnuté až po doplnení chýbajúcich údajov a dokladov.
 Zoznam, presná identifikácia vymedzeného hnuteľného majetku štátu vrátane miesta uloženia je uvedená v podkladoch a podmienkach elektronickej aukcie.
 Obhliadka: 23.6.2021 a 24.6.2021 od 08,00 do 12,00 hod. Obhliadka sa uskutoční iba na základe písomnej, resp. e-mail. žiadosti predloženej najneskôr do 21.6.2021.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom: EA - 1/2021 – Vojenský materiál“ a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava v termíne najneskôr do 1. júla 2021 do 14.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
obchodné meno záujemcu, (resp. meno, priezvisko záujemcu) adresu sídla spoločnosti resp. miesta podnikania, e-mail, pobočka banky, číslo účtu, IČO, špecifikáciu hnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním stanovenom termíne.
Ministerstvo obrany SR v zmysle § 8aa ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je povinné vylúčiť z elektronickej aukcie cenové ponuky záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na Ministerstvo obrany SR a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Technické nároky na účasť v elektronickej aukcii:
Váš počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať Microsoft Edge – minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 54, Google Chrome – minimálne vo verzii 54 (http://google.com/chrome).
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, (tel. č.: 0960/327525 Mgr. Čatlóšová, e-mail: catlosoval@mod.gov.sk , 0960/317654 Ing. Andrášik).

Ponuka je zverejnená na www.mosr.sk a na www.ropk.sk .
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť, prípadne zrušenú elektronickú aukciu opakovať.
Ministerstvo obrany SR je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení elektronickej aukcie.
Účasťou v tejto opakovanej elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto elektronickej aukcie.

VEC
 
Identifikačné čislo 75833
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku 3. Kontajner 227 MS MLRS-ŠK
Rok výroby 2009
Stručná identifikácia KONTAJNER 227 MS MLRS-ŠK, EČ: MS 005, 1 kus, rok výroby 2009. Kontajner je celok, ktorý predstavuje hmotnostný a rozmerový ekvivalent určený pre výcvik vojsk v manipulácii s muníciou.
Majetkový podiel 1/1
Primeraná cena 6153.2 €
Poznámka Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu a opakovanú elektronickú aukciu na prevod prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
3. KONTAJNER 227 MS MLRS-ŠK, EČ: MS 005, 1 kus, rok výroby 2009, Primeraná cena v eurách: 6 153,20
ktorý je výrobkom obranného priemyslu a na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzačom o odkúpenie prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na podnikanie, ktorá preukáže, že vlastní povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle uvedeného zákona. Ministerstvo obrany SR akceptuje len žiadosti od záujemcov, ktorí majú oprávnenie na obchodovanie s takýmto druhom materiálu a spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
Uchádzači o odkúpenie prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR si môžu do termínu 16. 6. 2021 písomne vyžiadať podrobné podklady k elektronickej aukcii a opakovanej elektronickej aukcii „EA-1/2021 – Vojenský materiál“ na adrese:

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Náležitosti žiadosti na vydanie podkladov k elektronickej aukcii:
 právnické osoby
v žiadosti, ktorú podpíše štatutárny orgán, uchádzač uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno ( názov) spoločnosti,
- presná adresa sídla spoločnosti, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické a faxové spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.12.2021 (spoločnosti, ktorým platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- úradne overenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ na právnickú osobu podľa § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 fyzické osoby s oprávnením na podnikanie
v podpísanej žiadosti uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno,
- presná adresa miesta podnikania, adresa, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.12.2021 (osobám, ktorým platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- úradne overenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ na fyzickú osobu podľa § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 V prípade neúplnej žiadosti v zmysle vyššie uvedeného bodu budú podrobné podklady k elektronickej aukcii uchádzačovi poskytnuté až po doplnení chýbajúcich údajov a dokladov.
 Zoznam, presná identifikácia vymedzeného hnuteľného majetku štátu vrátane miesta uloženia je uvedená v podkladoch a podmienkach elektronickej aukcie.
 Obhliadka: 23.6.2021 a 24.6.2021 od 08,00 do 12,00 hod. Obhliadka sa uskutoční iba na základe písomnej, resp. e-mail. žiadosti predloženej najneskôr do 21.6.2021.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom: „EA - 1/2021 – Vojenský materiál“ a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava v termíne najneskôr do 1. júla 2021 do 14.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
obchodné meno záujemcu, (resp. meno, priezvisko záujemcu) adresu sídla spoločnosti resp. miesta podnikania, e-mail, pobočka banky, číslo účtu, IČO, špecifikáciu hnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním stanovenom termíne.
Ministerstvo obrany SR v zmysle § 8aa ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je povinné vylúčiť z elektronickej aukcie cenové ponuky záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na Ministerstvo obrany SR a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Technické nároky na účasť v elektronickej aukcii:
Váš počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať Microsoft Edge – minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 54, Google Chrome – minimálne vo verzii 54 (http://google.com/chrome).
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, (tel. č.: 0960/327525 Mgr. Čatlóšová, e-mail: catlosoval@mod.gov.sk , 0960/317654 Ing. Andrášik).

Ponuka je zverejnená na www.mosr.sk a na www.ropk.sk .
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť, prípadne zrušenú elektronickú aukciu opakovať.
Ministerstvo obrany SR je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení elektronickej aukcie.
Účasťou v tejto opakovanej elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto elektronickej aukcie.
VEC
 
Identifikačné čislo 75834
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku 4. Kontajner 227 MS MLRS-ŠK
Rok výroby 2009
Stručná identifikácia KONTAJNER 227 MS MLRS-ŠK, EČ: MS 006, 1 kus, rok výroby 2009. Kontajner je celok, ktorý predstavuje hmotnostný a rozmerový ekvivalent určený pre výcvik vojsk v manipulácii s muníciou.
Majetkový podiel 1/1
Primeraná cena 6153.2 €
Poznámka Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu a opakovanú elektronickú aukciu na prevod prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
4. KONTAJNER 227 MS MLRS-ŠK, EČ: MS 006, 1 kus, rok výroby 2009, Primeraná cena v eurách: 6 153,20
ktorý je výrobkom obranného priemyslu a na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzačom o odkúpenie prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na podnikanie, ktorá preukáže, že vlastní povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle uvedeného zákona. Ministerstvo obrany SR akceptuje len žiadosti od záujemcov, ktorí majú oprávnenie na obchodovanie s takýmto druhom materiálu a spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
Uchádzači o odkúpenie prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR si môžu do termínu 16. 6. 2021 písomne vyžiadať podrobné podklady k elektronickej aukcii a opakovanej elektronickej aukcii „EA-1/2021 – Vojenský materiál“ na adrese:

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Náležitosti žiadosti na vydanie podkladov k elektronickej aukcii:
 právnické osoby
v žiadosti, ktorú podpíše štatutárny orgán, uchádzač uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno ( názov) spoločnosti,
- presná adresa sídla spoločnosti, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické a faxové spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.12.2021 (spoločnosti, ktorým platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- úradne overenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ na právnickú osobu podľa § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 fyzické osoby s oprávnením na podnikanie
v podpísanej žiadosti uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno,
- presná adresa miesta podnikania, adresa, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.12.2021 (osobám, ktorým platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- úradne overenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ na fyzickú osobu podľa § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 V prípade neúplnej žiadosti v zmysle vyššie uvedeného bodu budú podrobné podklady k elektronickej aukcii uchádzačovi poskytnuté až po doplnení chýbajúcich údajov a dokladov.
 Zoznam, presná identifikácia vymedzeného hnuteľného majetku štátu vrátane miesta uloženia je uvedená v podkladoch a podmienkach elektronickej aukcie.
 Obhliadka: 23.6.2021 a 24.6.2021 od 08,00 do 12,00 hod. Obhliadka sa uskutoční iba na základe písomnej, resp. e-mail. žiadosti predloženej najneskôr do 21.6.2021.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom: „EA - 1/2021 – Vojenský materiál“ a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava v termíne najneskôr do 1. júla 2021 do 14.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
obchodné meno záujemcu, (resp. meno, priezvisko záujemcu) adresu sídla spoločnosti resp. miesta podnikania, e-mail, pobočka banky, číslo účtu, IČO, špecifikáciu hnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním stanovenom termíne.
Ministerstvo obrany SR v zmysle § 8aa ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je povinné vylúčiť z elektronickej aukcie cenové ponuky záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na Ministerstvo obrany SR a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Technické nároky na účasť v elektronickej aukcii:
Váš počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať Microsoft Edge – minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 54, Google Chrome – minimálne vo verzii 54 (http://google.com/chrome).
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, (tel. č.: 0960/327525 Mgr. Čatlóšová, e-mail: catlosoval@mod.gov.sk , 0960/317654 Ing. Andrášik).

Ponuka je zverejnená na www.mosr.sk a na www.ropk.sk .
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť, prípadne zrušenú elektronickú aukciu opakovať.
Ministerstvo obrany SR je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení elektronickej aukcie.
Účasťou v tejto opakovanej elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto elektronickej aukcie.
VEC
 
Identifikačné čislo 75835
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku 5. Zariadenie skúšobné pojazdné UPG250GM
Rok výroby 1960
Stručná identifikácia Zariadenie skúšobné pojazdné UPG 250 GM na PV3S, EČ: 102-52-68, KOS, rok výroby 1960, VČ:160060, ID motora 153370. Výrobca PRAGA, vydané len osvedčenie o evidencii, TK-neplatná, EK-neplatná, vozidlo je dlhodobo skladované.
Majetkový podiel 1/1
Primeraná cena 3252 €
Poznámka Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu a opakovanú elektronickú aukciu na prevod prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
5. Zariadenie skúšobné pojazdné UPG 250 GM, EČ: 102-52-68, KOS, rok výroby 1960, Primeraná cena v eurách: 3 252,00
ktorý je výrobkom obranného priemyslu a na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzačom o odkúpenie prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na podnikanie, ktorá preukáže, že vlastní povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle uvedeného zákona. Ministerstvo obrany SR akceptuje len žiadosti od záujemcov, ktorí majú oprávnenie na obchodovanie s takýmto druhom materiálu a spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
Uchádzači o odkúpenie prebytočného vymedzeného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR si môžu do termínu 16. 6. 2021 písomne vyžiadať podrobné podklady k elektronickej aukcii a opakovanej elektronickej aukcii „EA-1/2021 – Vojenský materiál“ na adrese:

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Náležitosti žiadosti na vydanie podkladov k elektronickej aukcii:
 právnické osoby
v žiadosti, ktorú podpíše štatutárny orgán, uchádzač uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno ( názov) spoločnosti,
- presná adresa sídla spoločnosti, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické a faxové spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.12.2021 (spoločnosti, ktorým platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- úradne overenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ na právnickú osobu podľa § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 fyzické osoby s oprávnením na podnikanie
v podpísanej žiadosti uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno,
- presná adresa miesta podnikania, adresa, e-mailová adresa,
- IČO,
- telefonické spojenie,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. platnú minimálne do 31.12.2021 (osobám, ktorým platnosť končí pred týmto termínom musia predložiť žiadosť o vydanie nového povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu potvrdené MH SR),
- úradne overenú kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ na fyzickú osobu podľa § 50 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 V prípade neúplnej žiadosti v zmysle vyššie uvedeného bodu budú podrobné podklady k elektronickej aukcii uchádzačovi poskytnuté až po doplnení chýbajúcich údajov a dokladov.
 Zoznam, presná identifikácia vymedzeného hnuteľného majetku štátu vrátane miesta uloženia je uvedená v podkladoch a podmienkach elektronickej aukcie.
 Obhliadka: 23.6.2021 a 24.6.2021 od 08,00 do 12,00 hod. Obhliadka sa uskutoční iba na základe písomnej, resp. e-mail. žiadosti predloženej najneskôr do 21.6.2021.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom: „EA - 1/2021 – Vojenský materiál“ a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava v termíne najneskôr do 1. júla 2021 do 14.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
obchodné meno záujemcu, (resp. meno, priezvisko záujemcu) adresu sídla spoločnosti resp. miesta podnikania, e-mail, pobočka banky, číslo účtu, IČO, špecifikáciu hnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky organizátora v ním stanovenom termíne.
Ministerstvo obrany SR v zmysle § 8aa ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je povinné vylúčiť z elektronickej aukcie cenové ponuky záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na Ministerstvo obrany SR a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Technické nároky na účasť v elektronickej aukcii:
Váš počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať Microsoft Edge – minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 54, Google Chrome – minimálne vo verzii 54 (http://google.com/chrome).
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, (tel. č.: 0960/327525 Mgr. Čatlóšová, e-mail: catlosoval@mod.gov.sk , 0960/317654 Ing. Andrášik).

Ponuka je zverejnená na www.mosr.sk a na www.ropk.sk .
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo elektronickú aukciu zrušiť, prípadne zrušenú elektronickú aukciu opakovať.
Ministerstvo obrany SR je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení elektronickej aukcie.
Účasťou v tejto opakovanej elektronickej aukcii záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tejto elektronickej aukcie.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu

Ak v súlade s ponukou správcu prejavujete záujem len o časť ponúkaného majetku štátu, konkretizujte aj majetok, na ktorý sa Vaša cenová ponuka vzťahuje.