Osobitné ponukové konanie I. kolo - Nákladný automobil LIAZ (23000067)


nové

Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Zachar
tibor.zachar@reserves.gov.sk
tel.: 0911 806 788

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 10.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.05.2022

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 9 636,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 78094
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Nákladný automobil LIAZ (23000067)
Rok výroby 1990
Stručná identifikácia Nákladný automobil LIAZ (23000067), typ: 110.054/./., zdvihový objem valcov: 11940.0 cm3, najväčší výkon motora: 212.50 kW, druh paliva: nafta, prevodovka: MT/4, farba: modrá, druh kolies: diskové, počet náprav: 2, stav tachometra: 30 405 km
Majetkový podiel 100%
Poznámka Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie " Osobitného ponukového konania" na prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov a adresu s označením príslušného hesla " OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE - Nákladný automobil LIAZ (23000067) - NEOTVÁRAŤ".
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 24.05.2022. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Majetok je uskladnený v areáli strediska Čachtice so sídlom na adrese Železničná 2/38, 916 21 Čachtice.
V cenovej ponuke, v časti poznámka žiadame uviesť účel využitia hnuteľného majetku. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Technický stav Nákladný automobil LIAZ (23000067) :
- je funkčný a aktuálny technický stav zodpovedá roku výroby
- batéria vozidla nedrží kapacitu, je potrebná výmena batérie
- vozidlo je nespôsobilé na jazdu na pozemných komunikáciách z dôvodu absencie platnej TK a EK

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu