Osobitné ponukové konanie - III.kolo - Peugeot 206 SW, EČV079CZ


nové

Správca ponuky

Správca: Horská záchranná služba Vysoké Tatry
IČO: 37879693
Adresa správcu: Horný Smokovec 52
Mesto: Vysoké Tatry
PSČ: 06201
Kontaktná osoba: Miroslav Dupej
doprava@hzs.sk
tel.: 0903624145

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 10.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.05.2022

Termín obhliadky: 17.05.2022 od 9:00 hod. do 11:00 hod. Dom HZS Čingov 1027, Slovenský raj
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 280,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 78098
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Osobné motorové vozidlo Peugeot 206 SW, EČV:P
Rok uvedenia do prevádzky 2004
Rok výroby 2004
Stručná identifikácia Vozidlo má problém s výkonom motora, nápravami, dobíjaním, ložiskami kolies, s prevodovkou, spojkou. Vozidlo je značne prehrdzavené. Vozidlo nemá platnú TK a EK z dôvodu výnimky podľa §3, ods.5, písm. c) zákona č. 725/2004 Z.z. Vozidlo je nepojazdné. Má najazdených 289 734 km.
Majetkový podiel 1/1
Poznámka Cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou v eurách je potrebné doručiť do 25.05.2022 spolu s e-mailovým a telefonickým kontaktom na adresu:
Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry
s označením "Peugeot 206 SW, EČV: PP079CZ, NEOTVÁRAŤ" s uvedením mena a adresy záujemcu.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie aj bez udania dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu