Osobné motorové vozidlo Ford Galaxy


Správca ponuky

Správca: Ústav vied o Zemi SAV
IČO: 586943
Adresa správcu: Dubravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84005
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Kleinová
adriana.kleinova@savba.sk
tel.: 02/ 3229 3211

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 27.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.08.2021

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 300,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 76248
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Osobné motorové vozidlo Ford Galaxy
Rok uvedenia do prevádzky 2008
Rok výroby 2008
Stručná identifikácia Automobil je v pojazdnom stave, ale má vážnu poruchu motora, preto sa neodporúča na ňom jazdiť. Pri chode motora sa stráca voda , prehrieva a auto dymí na bielo. Počet najazdených km: 251 739
Majetkový podiel vlastník
Poznámka Dôvodom predaja je, že predmetný hnuteľný majetok neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Odporúčaná predajná cena je 300 €. Kúpna zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávanému majetku až po zaplatení kúpnej ceny.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného osobného vozidla sú dostupné u kontaktnej osoby p. Peškovej na tel.č. 02/59410626. Správca majetku si vyhradzuje právo na zrušenie osobitného ponukového konania.
Cenové ponuky je potrebné zasielať písomne s vyjadrením pevnej ceny v eurách v zalepenej obálke s uvedením údajov odosielateľa s označením na obálke "Cenová ponuka Ford Galaxy - NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne na sekretariát na adresu: Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, P.O.Box 106, 840 05. Lehota na doručovanie ponúk je stanovená do 10.08.2021. Na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať.

Výherca ponuky

Meno Peter Vranko
Sídlo Doľany 347, 90088 Doľany
Cena 2347 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1628763370_zapisnica_2021.pdf