Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia 1,4 16V Classic


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Jana Hermanová
jana.hermanova@ssc.sk
tel.: 02/502 55 422

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 21.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.08.2021

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 239,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 76212
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Osobný automobil Škoda Fabia BA821NG
Rok uvedenia do prevádzky 2005
Rok výroby 2005
Stručná identifikácia Škoda Fabia, 1390 cm3, 55kW/5000, palivo benzín, TK, EK do 11/21, stav tachometra 345 525
Majetkový podiel 1/1
Poznámka Vozidlo je dlhodobo odstavené, opotrebované, skorodované, brzdy. výkon motora je znížený, skorodované výfukové potrubie, opotrebované tlmiče. Vozidlo vyžaduje vykonanie rozsiahlych prác, ktoré sú vzhľadom k hodnote vozidla nerentabilné, kompletné vyčistenie interiéru od plesne
Cenové ponuky do 6.8.2021 zaslať na adresu, alebo osobne do podateľne :
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 82 619 Bratislava v zalepenej obálke s nápisom NEOTVÁRAŤ! Vozidlá

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu