Osobné motorové vozidlo/M


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Ing. Marta Lukáčová
marta.lukacova@ssc.sk
tel.: 0904503664

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 22.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.10.2021

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Primeraná cena: 498,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 76555
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku Honda CR-V 2.0i ES
Rok uvedenia do prevádzky 1998
Rok výroby 1998
Stručná identifikácia Technický stav úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov
Majetkový podiel 1/1
Poznámka -zdvihový objem valcov 1973 cm3, max. výkon motora 94 kW, palivo benzín, platnosť TK, EK do 26.10.2022, farba oranžová, počet najazdených km 513473
-ponuku zašlite v zalepenej obálke s názvom "OPK" -neotvárať na adresu SSC IVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice

Výherca ponuky

Meno Automont s.r.o.
Sídlo Holubyho 23 - Košice
Cena 1050,00 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1634207973_zapisnica_opk.docx