Osobné motorové vozidlo/M1- použiteľné zvyšky vozidla


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Ing. Marta Lukáčová
marta.lukacova@ssc.sk
tel.: 0904503664

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 22.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.10.2021

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Primeraná cena: 50,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 76553
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku Škoda Fabia 6Y
Rok uvedenia do prevádzky 2006
Rok výroby 2006
Stručná identifikácia -osobné motorové vozidlo nepojazdné po DN, stav karosérie- po DN
Majetkový podiel 1/1
Poznámka -MV vhodné na súčiastky
-MV je dočasne vyradené z evidencie na Dopravnom inšpektoráte
-ponuku zašlite v zalepenej obálke s názvom OPK "neotvárať" na adresu SSC IVSC Košice, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1634208107_zapisnica_opk.docx