Služobný pes "Bárdy"


nové

Správca ponuky

Správca: ÚVTOS Dubnica n/Váhom
IČO: 738336
Adresa správcu: Dukelská štvrť 941/10
Mesto: Dubnica nad Váhom
PSČ: 01841
Kontaktná osoba: Dušan Duras; Mgr. Peter Macho
dušan.duras@zvjs.sk; peter.macho@zvjs.sk
tel.: +421/42/28 32 230, +421/42/28 32 200

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 18.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 19.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.02.2023

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 50,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 79846
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Služobný pes "Bárdy"
Stručná identifikácia Služobný pes "Bárdy" nar. 24.06.2013, plemeno nemecký ovčiak, vzhľadom na zdravotný stav, nie je vhodný na ďalšie využitie v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Majetkový podiel 1/1
Poznámka Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom, Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1 ponúka podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v zmysle interných predpisov ZVJS prebytočný majetok štátu - služobného psa "Bárdy", ktorý vzhľadom na zdravotný stav nie je vhodný na ďalšie využitie v podmienkach ZVJS. Pes prejavuje klinické príznaky cauda equina, atrofiu svalstva panvových končatín, zníženú citlivosť zadných končatín, tiež prejavuje silnú bolestivosť pri vstávaní a pohybe, pri pohybe si zraňuje končatiny strúhaním o povrch. Cenovú ponuku s uvedením výšky ponúkanej kúpnej ceny za psa (s dph) doručte na adresu ústavu do 02.02.2023 do 14,00 hod., v uzatvorenej obálke s označením „PONUKA DO SÚŤAŽE – PES – NEOTVÁRAŤ“. Záujemca v predloženej ponuke uvedie aj svoje identifikačné údaje vrátane, adresy trvalého pobytu (sídla), telefónneho čísla a emailu. Pri zasielaní ponuky poštou musí byť ponuka v lehote na predkladanie ponúk doručená správcovi, t.j. nepostačuje odovzdať ponuku na poštovú prepravu v lehote na predkladanie ponúk. Kritériom výberu je najvyššia ponúknutá cena za ponúkaný majetok. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku primeranej ceny, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 03.02.2023 o 09,00 hod. v miestnosti č. 004 Zasadačka RÚ, na I. nadzemnom podlaží objektu č. 8 Prístavba k administratívnej budove správcu. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk. Komunikácia medzi ústavom a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť informácií. Ďalšie informácie možno doručovať osobne, poštovou zásielkou, kuriérskou službou, faxom alebo elektronickými prostriedkami. Ústav najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk záujemcov oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho návrh prijíma. Výsledok vyhodnotenia predložených ponúk bude oznámený len úspešnému záujemcovi. Kúpna zmluva bude uzatvorená podľa § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 11 zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov s úspešným záujemcom. Ak záujemca, ktorý ponúkol v ponukovom konaní najvyššiu cenovú ponuku odstúpi od uzavretia kúpnej zmluvy, správca môže vyzvať na uzavretie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku voči správcovi. Správca si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť vyhlásené ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu