Wet blue - usne bez predprípravy


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Sálusová
tatiana.salusova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8251

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 27.08.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.08.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2021

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 18 267,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK7181800000007000277925
Zábezpeka variabilný symbol: 20084
Primeraná cena: 182 672,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 76366
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Wet blue - usne bez predprípravy
Rok uvedenia do prevádzky 2019
Rok výroby 2019
Stručná identifikácia Prebytočný hnuteľný majetok štátu predstavuje chromočinená koža/useň z hovädzieho dobytka; je spracovaná v celých kusoch alebo poloviciach, t. j. jeden kus kože je rozdelený na dve polovice; mernou jednotkou je plocha vyjadrená v m2 (meter štvorcový); je uložená na veľkých paletách (nie EUR palety); je zabalená v igelite, aby koža nestratila vlhkosť; je to materiál, ktorý nepodlieha skaze; materiál, ktorý sa ďalej spracováva povrchovou úpravou do výrobku „hotová useň“ (vrchová koža), vhodná pre obuvnícky priemysel.
Majetkový podiel 100%
Poznámka Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu: „Wet blue - usne bez predprípravy“. Majetok je skladovaný v areáli závodu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Brodnianka so sídlom na adrese Cesta do Rudiny 3037/34, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
Primeraná cena (všeobecná hodnota prebytočného hnuteľného majetku štátu) je stanovená na základe znaleckého posudku č. 217/2019 zo dňa 29.11.2019 182 672,00 € (slovom: jednostoosemdesiatdvatisícšesťstosedemdesiatdva eur). Majetok štátu „Wet blue - usne bez predprípravy“ je ponúkaný na predaj v celkovom množstve 15 000 m2.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu, resp. sídlo s označením príslušného hesla „OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE - Wet blue – usne bez predprípravy – NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou na adresu správcu alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín, v pracovné dni pondelok - štvrtok 8:00 - 15:00 h., piatok 8:00 - 14:00 h., do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, špecifikáciu hnuteľného majetku podľa oznámenia v ROPK v časti osobitného ponukového konania, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu hnuteľného majetku podľa oznámenia v ROPK v časti osobitného ponukového konania, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručovania, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v EUR, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Finančná zábezpeka vo výške 10 %, vo výške 18 267,00 € (slovom: osemnásťtisícdvestošesťdesiatsedem eur), musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk, inak bude záujemca z osobitného ponukového konania vylúčený. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny.
Záujemcovia, ktorí stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny, teda aspoň vo výške 182 672,00 € (slovom: jednostoosemdesiatdvatisícšesťstosedemdesiatdva eur), budú zaradení do vyhodnotenia osobitného ponukového konania v rámci komisie správcu. Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil určené podmienky v osobitnom ponukovom konaní, v stanovenej lehote písomne doručil svoju cenovú ponuku a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Pri rovnosti najvyšších cenových ponúk budú títo záujemcovia správcom písomne vyzvaní na zvýšenie cenových ponúk, a to v lehote určenej správcom. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení osobitného ponukového konania. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. Bližšie informácie, prípadne dohodnutie termínu obhliadky, je možné získať na telefónnom čísle: 02/57 278 251.