Metodické usmernenia


Obsah spisovej dokumentácie predkladanej MF SR spolu s vybranými zmluvami na udelenie súhlasu a na vydanie potvrdenia na účely katastrálneho konania podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Obsahové náležitosti zmlúv uzatváraných podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Často kladené otázky