2. kolo vyhlásenia elektronickej aukcie - objekt Palmová, Jarovce, Bratislava, m.č. Jarovce, Bratislava - mestská časť Jarovce


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PaedDr. Andrea Bódiová
andrea.bodiova@minv.sk
tel.: 0961033835

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Jarovce
Katastrálne územie: Jarovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Palmová
Dátum zverejnenia ponuky: 24.05.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 25.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.06.2022

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 154 800,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 5405143
Primeraná cena: 1 548 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou odosielateľa a uviesť na obálku „VEA, 2. KOLO, PALMOVÁ- NEOTVÁRAŤ"“ na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Oddelenie nehnuteľností, Špitálska 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia.
Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
Fyzické osoby: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón, email, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis záujemcu.
Právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, telefón, email, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis oprávnenej osoby.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 154800,00 €, ktorá musí byť pripísaná na daný účet do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu a odstúpiť od ponuky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78167
Parcelné číslo pozemku 979/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 11216 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 128
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78168
Parcelné číslo pozemku 979/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1149 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 128
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78169
Parcelné číslo pozemku 975/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 204 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 128
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78170
Parcelné číslo pozemku 979/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1379 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 128
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78171
Parcelné číslo pozemku 981/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 5868 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 128
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78172
Parcelné číslo pozemku 981/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 428 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 128
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78173
Parcelné číslo pozemku 981/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 824 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 128
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78174
Parcelné číslo pozemku 981/8
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 37 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 128
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 78175
Súpisné číslo stavby 390
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 979/4
Číslo listu vlastnictva 128
Prevádzaný majetkový podiel 1/1