Azylové zariadenie v k.ú. Vlachy, Vlachy


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Anna Bullová
anna.bullova@minv.sk
tel.: 0961405410

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Vlachy
Katastrálne územie: Vlachy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Vlachy
Dátum zverejnenia ponuky: 24.01.2023
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 25.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.02.2023

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 70 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 17550723
Primeraná cena: 752 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na odpredaj prebytočného majetku štátu, areálu Azylového zariadenia v k.ú. Vlachy. Ponúkaný majetok pozostáva zo súboru pozemkov, stavieb a príslušenstva, ktoré sú podrobne špecifikované v Znaleckom posudku č. 36/2022 zo dňa 16.09.2022.

Spôsob doručenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne na korešpondenčnú adresu správcu MV SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu a heslom „VEA - Azylové zariadenie v k.ú. Vlachy - Neotvárať“. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 28.02.2023, v uvedenom termíne je potrebné cenovú ponuku doručiť a nie odoslať.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas príprav a konania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie zábezpeky, doklad o zložení zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis záujemcu,
- u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie zábezpeky, doklad o zložení zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Zároveň upozorňujeme, že úspešný uchádzač, ktorý bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy, musí byť ku dňu podpisu kúpnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 79871
Súpisné číslo stavby 144
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 109/56
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Stavba
 
Identifikačné čislo 79872
Súpisné číslo stavby 145
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 109/40
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Stavba
 
Identifikačné čislo 79873
Súpisné číslo stavby 273
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 109/57
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Stavba
 
Identifikačné čislo 79874
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 109/41
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo samostatne stojaca hala uhoľne na pozemku parcela č. 109/41, samostatne stojaci komín na pozemku parcela č. 109/39 a ostatné podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022 a ostatné príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Stavba
 
Identifikačné čislo 79875
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 109/42
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Stavba
 
Identifikačné čislo 79876
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 109/43
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Stavba
 
Identifikačné čislo 79877
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 109/44
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Stavba
 
Identifikačné čislo 79878
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 109/45
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Stavba
 
Identifikačné čislo 79879
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 109/47
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo stavba je vyradená z prevádzky, je postavená v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia VN, nebola predmetom cenového ohodnotenia
Stavba
 
Identifikačné čislo 79880
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 109/48
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo stavba je vyradená z prevádzky, je postavená v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia VN, nebola predmetom cenového ohodnotenia
Stavba
 
Identifikačné čislo 79881
Súpisné číslo stavby 287
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 90/14
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79882
Parcelné číslo pozemku 90/7
Druh pozemku trvalý trávny porast
Výmera 395 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79883
Parcelné číslo pozemku 90/14
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 64 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79884
Parcelné číslo pozemku 90/16
Druh pozemku vodná plocha
Výmera 566 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79885
Parcelné číslo pozemku 90/17
Druh pozemku vodná plocha
Výmera 376 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79886
Parcelné číslo pozemku 109/29
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 3110 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79887
Parcelné číslo pozemku 109/39
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 8496 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo samostatne stojaca garáž bez technického vybavenia - nie je zakreslená na kópii katastrálnej mapy, samostatne stojaca budova vrátnice a drobná stavba smetník - murovaný prístrešok obe nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy a ostatné príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022,
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79888
Parcelné číslo pozemku 109/40
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1340 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79889
Parcelné číslo pozemku 109/41
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 512 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79890
Parcelné číslo pozemku 109/42
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 663 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79891
Parcelné číslo pozemku 109/43
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 463 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79892
Parcelné číslo pozemku 109/44
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 664 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79893
Parcelné číslo pozemku 109/45
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 663 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79894
Parcelné číslo pozemku 109/46
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 525 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo v spôsobe využívania pozemku je uvedená budova bez označenia súpisným číslom, ktorá v súčasnej dobe neexistuje a nebola predmetom cenového ohodnotenia
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79895
Parcelné číslo pozemku 109/47
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 181 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79896
Parcelné číslo pozemku 109/48
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 198 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79897
Parcelné číslo pozemku 109/49
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 7990 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79898
Parcelné číslo pozemku 109/56
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 67 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79899
Parcelné číslo pozemku 109/60
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2280 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo podľa špecifikácie v Znaleckom posudku č. 36/2022
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79901
Parcelné číslo pozemku 109/57
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 391 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1