Časť oplotenia FNsP Prešov, Šafárikova ulica, Prešov, Prešov


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
IČO: 00610577
Adresa správcu: Hollého 14
Mesto: Prešov
PSČ: 081 81
Kontaktná osoba: Anna Telepunová
telepunova@fnsppresov.sk
tel.: +421517011904

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Šafárikova ulica, Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť oplotenia o ploche 20 m2 nachádzajúcej sa na parcele C, parcelné č. 4886/1, na Šafárikovej ulici, v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov, zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1962 a to: 2 ks reklamných zariadení o rozlohe 10 m2/ks (5 x 2 m, šxv) časti oplotenia na Šafárikovej ulici na parcele č. 4886/1, LV č. 1962
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 210€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 06.12.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.12.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.12.2022Poznámka k ponuke:
Ponúkané oplotenie je vhodné na umiestnenie reklamy-billboard.

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.

Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného registra alebo výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace.

V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť.

V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom nehnuteľností oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Vyhodnotenie ponúk sa bude riadiť ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu. FNsP Prešov si v zmysle ust. § 8a ods. 5 písm. b) zákona o správe majetku štátu vyhradzuje právo zrušiť ponuku.

Cenové ponuky na prenájom uvedeného nehnuteľného majetku je nevyhnutné doručiť v stanovenej lehote na adresu správcu majetku štátu osobne alebo poštou na adresu:

FNsP J. A. Reimana Prešov, budova riaditeľstva Hollého 14, Prešov 081 81
Poschodie: 1
Pracovný čas: 7:00 – 15:00 (pondelok – piatok)

s označením: „Nájom_časť oplotenia na ul. Šafárikova, Prešov“ – neotvárať

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1671715413_zapisnica_22122022.pdf