Časť pozemku 7301/12 v k. ú. Komárno, Komárno


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Angela Mojsesová
angela.mojsesova@minv.sk
tel.: 0961 30 5448

Údaje o ponuke

Okres: Okres Komárno
Obec: Komárno
Katastrálne územie: Komárno
Adresa ponúkaného majetku štátu: Petofiho ul.
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci v k. ú. Komárno ako pozemok parc. reg. "CKN" č. 7301/12 o výmere 692, zastavaná plocha a nádvorie, vedený na liste vlastníctva č. 11229 a to konkrétne:
- časť pozemku o výmere 24 m2 z pozemku parc. reg. "CKN" č. 7301/12 nachádzajúci sa pri ul. Petofiho, Komárno, vhodný na umiestnenie predajného stánku.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 10€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 23.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.06.2022

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, Petófiho, Komárno“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu Centrum podpory Nitra, odd. nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Záujemca, ktorý stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručil svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkol cenu aspoň vo výške trhovej ceny nájmu bude vyzvaný na uzavretie nájomnej zmluvy. V prípade že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu na tú istú miestnosť aspoň trhovú cenu nájmu, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky. Ministerstvo vnútra si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Výherca ponuky

Meno Lenka Šupicová
Sídlo Gaštanová 2489/15, Hurbanovo
Cena 240 €
Stav úspešná
Protokol 1654838472_zapisnica_z_pk_prenajom_np_pozemok_stanok.docx