D. Prenájom časti pozemku, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská č...


nové

Správca ponuky

Správca: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
IČO: 30810710
Adresa správcu: Štefanovičova 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 81005
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Junková
michaela.junkova@normoff.gov.sk
tel.: +421 902 693 500

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Karloveská 63, 841 04 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúca sa na parcele registra "C", č. 2347/20, zapísaná na liste vlastníctva č. 5467, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves. Predmetnú časť pozemku o výmere 11,66 m2 tvorí jedno (1) parkovacie miesto č. 37.
Uvedená plocha je určená na parkovanie motorových vozidiel.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 52€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 20.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.02.2023

Termín obhliadky: Po telefonickej dohode.


Poznámka k ponuke:
Cenová ponuka musí byť vyjadrená pevnou sumou v mene euro/m2/rok. Touto ponukou uchádzač berie na vedomie, že prejavil záujem o všetky ponúkané veci uvedené v tejto ponuke.

Uchádzač, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku, sa stane úspešným uchádzačom v zmysle § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a bude s ním uzatvorená nájomná zmluva.

Cenová ponuka nezahŕňa prevádzkové náklady (náklady na strážnu a bezpečnostnú službu a daň z nehnuteľnosti zodpovedajúcu pomeru výmery prenajímanej nehnuteľnosti k celkovej výmere). Povinnosti uhrádzania prevádzkových nákladov budú súčasťou nájomnej zmluvy a budú fakturované na základe skutočnej faktúry za dodanú službu SBS, resp. výmeru správcu dane k dani z nehnuteľnosti.

Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju cenovú ponuku doručil poštou, prípadne osobne (do 14:00 počas pracovného týždňa) v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom „NÁJOM "D" NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15.

Do ponuky čitateľne uveďte údaje odosielateľa, telefonický a e-mailový kontakt.
Údaje odosielateľa: názov spoločnosti, meno a priezvisko oprávneného zástupcu, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, bankové spojenie, IBAN.

Výška nájomného bola stanovená na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 5/2020 zo dňa 15.12.2020.

Správca si vyhradzuje právo jedenkrát ročne vo vzťahu k aktualizácii vývoja trhového nájomného a inflácie prehodnotiť výšku dohodnutého trhového nájomného.

Správca je povinný od ponuky odstúpiť, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné.

Správca si vyhradzuje právo na ukončenie ponukového konania aj neuzatvorením nájomného vzťahu bez uvedenia dôvodu.