Dom a pozemok Stará Turá, Stará Turá


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ing.Ľubica Pilátová
lubica.pilatova@minv.sk
tel.: 032/7411309

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Stará Turá
Katastrálne územie: Stará Turá
Adresa ponúkaného majetku štátu: Stará Turá
Dátum zverejnenia ponuky: 27.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.08.2021

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 250,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 23172
Primeraná cena: 2 730,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 76245
Súpisné číslo stavby 2463
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 6438
Číslo listu vlastnictva 626
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o samostatne stojaci jednopodlažný, prízemný, rodinný dom, napojený na verejný vodovod a elektrickú sieť. Nie je využívaný na bývanie, je bez údržby, je v zlom technickom stave.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76246
Parcelné číslo pozemku 6438
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 83 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 626
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1628766922_zapisnica_komisia_stara_tura_dom_a_pozemok_120821.doc