Elektronická aukcia - pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Komárno, mesto Komárno, Komárno, Komárno


Správca ponuky

Správca: Dopravný úrad
IČO:
Adresa správcu: Letisko M. R. Štefánika
Mesto: Bratislava
PSČ: 823 05
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Babčan
rastislav.babcan@nsat.sk
tel.: +421 917 562067

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Komárno
Obec: Komárno
Katastrálne územie: Komárno
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ostrov Sv. Alžbety
Dátum zverejnenia ponuky: 06.12.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 07.12.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.01.2023

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 31 620,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame záujemcu zaslať cenovú ponuku v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ - Komárno" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu (zverejnené na webovej stránke správcu) najneskôr do 05.01.2023. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Povinné podmienky:
Záujemca je povinný dňom prevodu ponúkaného majetku:
- zriadiť vecné bremeno „in rem“ bezodplatne na zachovanie práva vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemky parc. č. 2988 a 2985 pre Dopravný úrad k majetku Dopravného úradu na výkon svojej činnosti bez obmedzení na dobu neurčitú
- nebude požadovať náklady na údržbu a opravy cestnej komunikácie od Dopravného úradu, tieto budú výlučne hradené zo strany záujemcu
- kúpna cena bude navýšená o ďalšie nevyhnutné náklady Dopravného úradu súvisiace s predajom pozemku

Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená jednou pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

Nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave v akom sa momentálne nachádzajú.

Správca si vyhradzuje právo v prípade nevýhodných ponúk, resp. zmeny okolností predaja, vyhlásenie elektronickej aukcie zrušiť, prípadne ho opakovať.

Na platnosť prevodu majetku štátu sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79688
Parcelné číslo pozemku 2985
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2493 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 11370
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79689
Parcelné číslo pozemku 2988
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 623 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 11370
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1674029382_zapisnica_12012023.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Stav úspešný predaj