kanalizácia a ČOV + pozemok , Pliešovce


Správca ponuky

Správca: Centrum výcviku Lešť
IČO: 00 804 932
Adresa správcu: Lešť
Mesto: Lešť
PSČ: 962 63
Kontaktná osoba: Ing. Alica Vatrová
alica.vatrova@mil.sk
tel.: 0960 455 869, 0903 824 928

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Zvolen
Obec: Pliešovce
Katastrálne územie: Pliešovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pliešovce - Zábava
Dátum zverejnenia ponuky: 25.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.12.2021

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky najneskôr do 8.12.2021 do 12.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 880,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK25 8180 0000 0070 0016 7785
Zábezpeka variabilný symbol: 1-2021
Primeraná cena: 8 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: „kanalizácia a ČOV “
Všeobecná hodnota majetku: 8 800,- €
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce) alebo osobne cestou podateľne na adrese Centrum výcviku Lešť, Lešť č. 174, Pliešovce v termíne najneskôr do 09.decembra 2021 do 12.00 hod. Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76905
Parcelné číslo pozemku 13519
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1041 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3383
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo kanalizácia a ČOV

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1640689429_vyh.vysledkov_neusp.vyhlasenia_opk_22021.docx