kanalizácia a ČOV + pozemok (4.kolo), Pliešovce


Správca ponuky

Správca: Centrum výcviku Lešť
IČO: 00 804 932
Adresa správcu: Lešť
Mesto: Lešť
PSČ: 962 63
Kontaktná osoba: Ing. Alica Vatrová
alica.vatrova@mil.sk
tel.: 0960 455 869, 0903 824 928

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Zvolen
Obec: Pliešovce
Katastrálne územie: Pliešovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pliešovce - Zábava
Dátum zverejnenia ponuky: 13.01.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.01.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.01.2022

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky najneskôr do 25.01.2022 do 12.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 352,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK25 8180 0000 0070 0016 7785
Zábezpeka variabilný symbol: 4-2021
Primeraná cena: 3 520,00 €

Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: „kanalizácia a ČOV (4.kolo)“
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce) alebo osobne cestou podateľne na adrese Centrum výcviku Lešť, Lešť č. 174, Pliešovce v termíne najneskôr do 27. januára 2022 do 12.00 hod. Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať.
Spôsob zloženia finančnej zábezpeky:
Centrum výcviku Lešť, ako správca predmetného majetku štátu od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet Centra výcviku Lešť vedený v Štátnej pokladnici najneskôr do 27. januára 2022 (č. účtu IBAN: SK25 8180 0000 0070 0016 7785, účel platby: uviesť variabilný symbol).
Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim.
So zloženou finančnou zábezpekou je Centrum výcviku Lešť povinné naložiť v súlade s § 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Informácie o spôsobe zloženia finančnej zábezpeky pri cezhraničných platbách budú záujemcom poskytnuté na uvedených mailových adresách.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Centrum výcviku Lešť je povinné vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
• ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
• ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote, stanovenej v tejto ponuke alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
• ktorý v lehote stanovenej v tejto ponuke riadne nezložil zábezpeku,
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Centra výcviku Lešť, v ním stanovenom termíne.
Centrum výcviku Lešť nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Centrum výcviku Lešť je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v oznámení zverejneného v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk .

Pozemok
 
Identifikačné čislo 77296
Parcelné číslo pozemku 13519
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1041 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3383
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo kanalizácia a ČOV