Nájom 1 m2- vhodný na umiestnenie potravinového automatu- BA-mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo životného prostredia SR
IČO: 42181810
Adresa správcu: Nám. Ľ.Štúra 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 35
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Veronika Dvončová
veronika.dvoncova@enviro.gov.sk
tel.: 421 2 5956 2288

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu- časť nebytového priestoru o výmere 1 m2, na prízemí budovy v Bratislave so súp. č. 86 postavenej na parcele registra C KN č. 237, zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 1952 m2, zapísaná na LV č. 5233. Priestor je vhodný na umiestnenie potravinového automatu na predaj pochutín.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 108€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 05.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.08.2022

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou ročného nájmu za 1 m2 je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "NEOTVÁRAŤ - Automat Nám. Ľ. Štúra" poštou na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, t.j. do 15.08.2022 vrátane.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou uvedenou v tvare: eur/m2/rok.
Cenová ponuka nesmie byť nižšia ako je trhové nájomné. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť správcovi, nestačí ju v uvedenom termíne dať na poštovú prepravu.
Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné za celý predmet nájmu.
Správca od ponuky odstúpi, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného.
Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu je výška ponúkaného nájomného.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
u fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou uvedenou v tvare: eur/m2/rok, podpis záujemcu, telefonický, e-mailový kontakt
u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou uvedenou v tvare: eur/m2/rok, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, kontaktnú osobu s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu.
V zalepenej obálke okrem ponuky uchádzač predloží aj aktuálny Výpis z Obchodného registra v osvedčenej fotokópii. Ministerstvo životného prostredia SR si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.