Nájom 2 m2, Pavilón zdravia, Rastislavova č. 43, Košice, Košice - mestská časť Juh


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Adresa správcu: Rastislavova 43
Mesto: Košice
PSČ: 04190
Kontaktná osoba: Ing. Nataša Švarcová
natasa.svarcova@unlp.sk
tel.: 055/ 615 2984, 0918 523 029

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Katastrálne územie: Južné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rastislavova č. 43, 041 90 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: zapísaný na liste vlastníctva č. 8495, vedenom na Okresnom úrade Košice, odbor katastrálny, okres: Košice IV, obec: KOŠICE-JUH, katastrálne územie: Južné Mesto, a to druh stavby: budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia (ďalej len „budova“), súpisné číslo budovy 3812, postavená na pozemku parcele registra „C“, číslo parcely 1888/15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 955m2, situovaná v areáli pracovísk prenajímateľa na Rastislavovej č. 43 v Košiciach. Predmetom tejto ponuky nájmu je nájom časti budovy, a to časť nebytového priestoru na prízemí vo vstupnej hale vľavo o výmere 2,00m2 .
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: do 5 rokov
Trhové nájomné: 1600€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2021

Termín obhliadky: po predošlom dohovore


Poznámka k ponuke:
Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom nebytového priestoru:

1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo osobne do podateľne v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hodiny, na Rastislavovej č. 43, Košice. Adresa správcu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie nehnuteľného majetku, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice.

2. Cenovú ponuku zasielať v riadne zalepenej obálke s označením na obálke:
„Nájom 2 m2, pavilón zdravia - NEOTVÁRAŤ!“

3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie záujemcu (ak je záujemcom podnikateľ: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, IČO; ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu),
b) ponúkanú výšku nájomného vyjadrenú pevnou sumou v mene euro za 1m2/rok nájmu (€/1m2/rok),
c) účel nájmu - podnikateľský (uviesť konkrétne činnosti) alebo nepodnikateľský.

4. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania ponuku záujemcu, ktorá nebude doručená podľa bodu 1. alebo nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3. alebo účel nájmu uvedený v cenovej ponuke záujemcu bude v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti alebo by sa mohol tento účel narušiť, alebo ak by ponúkol nájomné vo výške menej ako je požadovaná výška nájmu uvedená v ponuke na www.ropk.sk.
5. Ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a bol správcom vyzvaný na uzatvorenie nájomnej zmluvy, nájomnú zmluvu v lehote určenej správcom neuzatvorí, správca je oprávnený vyzvať na uzatvorenie nájomnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a ponúkol v poradí druhé najvyššie nájomné. Na ponuku záujemcu, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a neuzatvorí nájomnú zmluvu v lehote určenej správcom sa neprihliada; uvedené platí aj keď záujemca výzvu na uzatvorenie nájomnej zmluvy neprevzal. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu o nájme.

6. Výška nájomného požadovaného správcom je uvedená s DPH. Výška nájomného je uvedená bez energetických médií a služieb. K platbám za energetické médiá a služby bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.


7. Správca je oprávnený od tejto ponuky odstúpiť, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne akceptované nájomné.
8. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o nájme z dôvodu straty charakteru dočasnej prebytočnosti predmetu nájmu.
9. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore. Kontakt: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie nehnuteľného majetku, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Ing. Nataša Švarcová, :055/615 2984, :0918 523 029, : natasa.svarcova@unlp.sk, v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hodiny.


Výherca ponuky

Meno ASO VENDING s.r.o.
Sídlo Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
Cena 2090 €
IČO 45 851 221
Stav úspešná
Protokol 1635334733_zapis_z__vyhodnotenia_200_m2.pdf