Nájom časti parcely 26 m2, Košice - mestská časť Juh


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Adresa správcu: Rastislavova 43
Mesto: Košice
PSČ: 04190
Kontaktná osoba: Ing. Nataša Švarcová
natasa.svarcova@unlp.sk
tel.: 055/ 615 2984, 0918 523 029

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Katastrálne územie: Južné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rastislavova č. 43, 041 90 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: časť parcely o výmere 26,00m2, nachádzajúca sa na parcele registra „C“, číslo parcely: 1776/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 293 m2, situovaná v areáli pracovísk prenajímateľa na Rastislavovej ulici č. v Košiciach zapísaná v katastri nehnuteľnosti, vedený Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8495, okres: Košice II, obec: KOŠICE – JUH, Katastrálne územie: Južné Mesto.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 rok
Trhové nájomné: 17€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 24.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.10.2021

Termín obhliadky: po predošlom dohovore


Poznámka k ponuke:
Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom:

1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 7 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo osobne do podateľne v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hodiny, na Rastislavovej č. 43, Košice. Adresa správcu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie nehnuteľného majetku, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice.

2. Cenovú ponuku zasielať v riadne zalepenej obálke s označením na obálke:
„Nájom časti parcely -26 m 2 - NEOTVÁRAŤ!“

3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie záujemcu (ak je záujemcom podnikateľ: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, IČO; ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu),
b) ponúkanú výšku nájomného vyjadrenú pevnou sumou v mene euro za 1m2/rok nájmu (€/1m2/rok),
c) účel nájmu - podnikateľský (uviesť konkrétne činnosti) alebo nepodnikateľský.

4. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania ponuku záujemcu, ktorá nebude doručená podľa bodu 1. alebo nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3. alebo účel nájmu uvedený v cenovej ponuke záujemcu bude v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti alebo by sa mohol tento účel narušiť, alebo ak by ponúkol nájomné vo výške menej ako je požadovaná výška nájmu uvedená v ponuke na www.ropk.sk.
5. Ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a bol správcom vyzvaný na uzatvorenie nájomnej zmluvy, nájomnú zmluvu v lehote určenej správcom neuzatvorí, správca je oprávnený vyzvať na uzatvorenie nájomnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a ponúkol v poradí druhé najvyššie nájomné. Na ponuku záujemcu, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a neuzatvorí nájomnú zmluvu v lehote určenej správcom sa neprihliada; uvedené platí aj keď záujemca výzvu na uzatvorenie nájomnej zmluvy neprevzal. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu o nájme.

6. Výška nájomného požadovaného správcom je uvedená bez DPH, k nájomnému bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Výška nájomného je uvedená bez energetických médií a služieb.

7. Správca je oprávnený od tejto ponuky odstúpiť, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne akceptované nájomné.
8. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o nájme z dôvodu straty charakteru dočasnej prebytočnosti predmetu nájmu.
9. Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore. Kontakt: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie nehnuteľného majetku, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Ing. Nataša Švarcová, :055/615 2984, :0918 523 029, : natasa.svarcova@unlp.sk, v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hodiny.


Výherca ponuky

Meno Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Sídlo Rastislavova 43, 041 91 Košice
Cena 17 €
IČO 36 603 350
Stav úspešná
Protokol 1635319149_zapis_z__vyhodnotenia_2600_m2.pdf