Nájom dočasne prebytočných nebytových priestorov na 4. nadzemnom podlaží v budove na ulici Dlhý rad 17, Bardejov, Bardejov


Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Hríbiková
lenka.hribikova@upsvr.gov.sk
tel.: 054/2440170

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bardejov
Obec: Bardejov
Katastrálne územie: Bardejov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory na 4.nadzemnom podlaží administratívnej budovy na ulici Dlhý rad 17, Bardejov, zapísané v KN na LV č.6336 o celkovej výmere 37,46 m2 a to kancelária č. 4-75 o výmere 32 m2 a sklad číslo 4-76 o výmere 5,46m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 40€ / 1 m2 / Rok
30€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 04.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.08.2022

Termín obhliadky: v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. - 10,00 hod.


Poznámka k ponuke:
Podľa § 13 ods.1 zákona číslo 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Vám ponúkame na využitie dočasne prebytočný nebytový priestor v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška trhového nájomného je minimálne 40,00 € za 1 m2 na rok za kancelárske priestory a 30 € za 1m2 na rok za skladové priestory. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov.
Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné so zohľadnením účelu využitia priestorov. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť.
V prípade záujmu je potrebné ponuky ceny doručiť písomne, v zalepenej obálke s označením: "PONUKOVÉ KONANIE - NÁJOMNÉ - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov do 04.02.2022. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne DORUČIŤ a nie odoslať. Márne uplynutie uvedenej lehoty bude považované za neprijatie ponuky. Pri osobnom odovzdaní cenovej ponuky je možné písomnú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov.
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez uvedenia dôvodu.