Nájom nebytového priestoru 1 m2 v budove Okresného súdu Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný súd Banská Bystrica
IČO: 00165735
Adresa správcu: Skuteckého 28
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97559
Kontaktná osoba: Gabriela Janáčová
gabriela.janacova@justice.sk
tel.: 048/88 61 190

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor nachádzajúci sa v budove Okresného súdu Banská Bystrica, ul. Skuteckého č. 28. Lokalizácia: 1 m2 na prízemí hlavnej budovy, vo vstupnom vestibule. Priestor je vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu (káva, čaj).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 97€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 20.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2022Poznámka k ponuke:
Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1 m2 doručte do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ - nájom priestorov" na adresu. Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého č. 28, 975 59 Banská Bystrica. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v Eurách/m2/rok. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné za celý predmet nájmu. Správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného nájomného. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného pri dodržaní účelu nájmu.