Nájom nebytového priestoru 38 m2, Ipeľská č. 1, Košice, Košice - mestská časť Západ


nové

Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Adresa správcu: Rastislavova 43
Mesto: Košice
PSČ: 04190
Kontaktná osoba: Ing. Nataša Švarcová
natasa.svarcova@unlp.sk
tel.: 055/ 615 2984, 0918 523 029

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Katastrálne územie: Terasa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: na liste vlastníctva č. 5913, okres: Košice II, obec: KOŠICE – ZÁPAD, Katastrálne územie: Terasa, a to budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia – údržbarské dielne, súpisné číslo budovy 2247, postavená na parcele registra „C“, číslo parcely 1/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 275 m2, situovaná v areáli pracovísk prenajímateľa na Ipeľskej č. 1 v Košiciach, kde sa na prízemí budovy nachádza časť nebytových priestorov, a to miestnosť 17a-1 o celkovej výmere 38,00 m2, so vstupom do miestnosti cez garážové dvere (druhé zľava) z vnútorného dvora (oproti budovy Veľkokapacitná garáž)
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 3 roky
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 19.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 29.11.2021

Termín obhliadky: po predošlom dohovore


Poznámka k ponuke:
Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom nebytového priestoru:

1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo osobne do podateľne v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hodiny, na Rastislavovej č. 43, Košice. Adresa správcu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice.

2. Cenovú ponuku zasielať v riadne zalepenej obálke s označením na obálke:
„Nájom - 38,00 m2, Ipeľská, NEOTVÁRAŤ!“

3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie záujemcu (ak je záujemcom podnikateľ: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, IČO; ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu),
b) ponúkanú výšku nájomného vyjadrenú pevnou sumou v mene euro za 1m2/rok nájmu (€/1m2/rok),
c) účel nájmu - podnikateľský (uviesť konkrétne činnosti) alebo nepodnikateľský.

4. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania ponuku záujemcu, ktorá nebude doručená podľa bodu 1. alebo nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3. alebo účel nájmu uvedený v cenovej ponuke záujemcu bude v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti alebo by sa mohol tento účel narušiť, alebo ak by ponúkol nájomné vo výške menej ako je požadovaná výška nájmu uvedená v ponuke na www.ropk.sk.
5. Ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a bol správcom vyzvaný na uzatvorenie nájomnej zmluvy, nájomnú zmluvu v lehote určenej správcom neuzatvorí, správca je oprávnený vyzvať na uzatvorenie nájomnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a ponúkol v poradí druhé najvyššie nájomné. Na ponuku záujemcu, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a neuzatvorí nájomnú zmluvu v lehote určenej správcom sa neprihliada; uvedené platí aj keď záujemca výzvu na uzatvorenie nájomnej zmluvy neprevzal. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu o nájme.

6. Výška nájomného požadovaného správcom je uvedená s DPH a bez energetických médií a služieb. Energetické média a služby sa fakturujú samostatne. K platbám za energetické médiá a služby bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Do nebytového priestoru sa dodáva len elektrická energia.

7. Správca je oprávnený od tejto ponuky odstúpiť, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne akceptované nájomné.
8. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o nájme z dôvodu straty charakteru dočasnej prebytočnosti predmetu nájmu.
9. Obhliadka nebytového priestoru sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore. Kontakt: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Ing. Nataša Švarcová, :055/615 2984, :0918 523 029, : natasa.svarcova@unlp.sk, v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hodiny.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...