Nájom nebytového priestoru (prízemie severného krídla kaštieľa) - Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton


nové

Správca ponuky

Správca: Múzeum vo Svätom Antone
IČO: 35985135
Adresa správcu: Svätý Anton
Mesto: Svätý Anton
PSČ: 96972
Kontaktná osoba: Ing. Janka Binderová
binderova@msa.sk
tel.: 0918 877 060, 045 691 39 32

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Štiavnica
Obec: Svätý Anton
Katastrálne územie: Svätý Anton
Adresa ponúkaného majetku štátu: 969 72 Svätý Anton č. 291
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť budovy kaštieľa - nebytový priestor - miestnosti nachádzajúce sa na prízemí v severnom krídle kaštieľa, ktorý je zapísaný na LV č. 333 ako budova so súpisným číslom 291, popis stavby - kaštieľ - Nehnuteľná kultúrna pamiatka (Národná kultúrna pamiatka), postavená na parcele registra "C" parcelné č. 1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3122 m², druh chránenej nehnuteľnosti - Nehnuteľná kultúrna pamiatka (Národná kultúrna pamiatka), zapísaná v katastri nehnuteľností, katastrálny odbor Okresného úradu Banská Štiavnica, katastrálne územie Svätý Anton, obec Svätý Anton:
1. nebytový priestor o celkovej výmere 14,50 m², miestnosť č. 281 - obchodný priestor,
2. nebytový priestor o celkovej výmere 16,24 m², miestnosť č. 279 - skladový priestor.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 362.50€ / 14,50 m2 / Rok
215.99€ / 16,24 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.06.2021

Termín obhliadky: podľa dohody, kontakt +421 918 877060 (pracovné dni od 10:00 - 14:00 hod.)


Poznámka k ponuke:
Miestnosti sú vhodné na obchodnú prevádzku. Účel nájmu musí zodpovedať charakteru budovy a jej účelovému využitiu múzea. Záujemca je povinný rešpektovať fakt, že nehnuteľnosť, v ktorej sa miestnosti nachádzajú, je kultúrnou pamiatkou.
Výška trhového nájomného, t. j. minimálna cena za nájom miestností - bez prevádzkových nákladov je určená nasledovne: za miestnosť č. 281 – obchodný priestor vo výške 25 Eur/m²/rok a za miestnosť č. 279 – skladový priestor vo výške 13,30 Eur/m²/rok.
Cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou v Eur za m² na rok je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením "Neotvárať - nájom priestorov" poštou alebo osobne na sekretariát múzea na adresu: Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton, najneskôr do 25.06.2021 do 14,00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku pečiatky múzea.
Ponuka musí obsahovať:
- u fyzických osôb - podnikateľov: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický a mailový kontakt, účel využitia nehnuteľnosti a výšku ponúkaného nájomného za m²/rok za predmet nájmu a podpis záujemcu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, účel využitia nehnuteľnosti, telefonický a mailový kontakt, výšku ponúkaného nájomného za m²/rok za predmet nájmu a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v Eur, nebude akceptovaná.
Múzeum vo Svätom Antone uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, je Múzeum vo Svätom Antone povinné od ponuky odstúpiť. V prípade ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu odstúpi od ponuky, bude oslovený záujemca s nasledovnou najvyššou cenovou ponukou. V prípade, že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú, aspoň trhovú cenu nájmu, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky. Múzeum vo Svätom Antone si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.
Oznamujeme záujemcom, že začiatok doby prenechania dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu do nájmu je možný až po udelení súhlasu MF SR.Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...