Nájom nebytového priestoru, SOŠ PZ, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Valo, Mgr. Zuzana Králiková
anna.valo@minv.sk; zuzana.králiková@minv.sk
tel.: 09610/33852, 09610/33836

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Katastrálne územie: Devínska Nová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Vápencová 36
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o rozlohe 161,98 m2, nachádzajúci sa v budove SOŠ PZ na Vápencovej 36, súpisné číslo 6408, na parcele číslo 2306/5, k.ú. Devínska Nová Ves, LV 259. Priestor bol využívaný na prevádzku bufetu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 70€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.06.2021

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie bufetu. Nachádza sa na prízemí v budove Strednej odbornej školy PZ, Vápencová 36, Bratislava. Výška trhového nájomného je 70 € bez DPH/m2/ rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Neotvárať - nájom - bufet DNV" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava do 21.06.2021.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...