Nájom nebytového priestoru vhodného na umiestnenie potravinového automatu, Bratislava- m.č. Nové Mesto o výmere 1 m2, , Bratisl...


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
IČO: 164381
Adresa správcu: Stromová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 813 30
Kontaktná osoba: Ing. Mariana Koláriková
mariana.kolarikova@minedu.sk
tel.: 421 907494317

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: k.ú. Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 1m2 sa nachádza na prízemí/v suteréne budovy na Stromovej 1 v Bratislave so súpisným číslom 2665, situovanej na pozemku parcela číslo 5857/6, v katastrálnom území Vinohrady, vedenej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2862.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 200€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 28.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 29.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2021

Termín obhliadky: Po telefonickom dohovore v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod.


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 ks potravinového automatu, v bezprostrednej blízkosti je možnosť pripojenia na elektrickú energiu.

Vyhodnotenie ponúk:
Kritériom výberu je najvyššia ponúknutá cena za nájom v Eur/m2/rok pri splnení ďalších podmienok.
Správca si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť ponukové konanie na nájom aj bez udania dôvodu. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke.

Informačne:
Vo výške nájomného nie sú zahrnuté platby za odber elektrickej energie.

Náležitosti ponuky:
U fyzických aj právnických osôb:
- identifikačné údaje záujemcu, fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČO, právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, ak má pridelené, kópiu výpisu z OR.
-výšku ponúkaného nájomného v Eur/1m2/rok bez započítania prevádzkových nákladov,
-podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu,
- e-mailový a telefonický kontakt.

Ponuky do súťaže doručí záujemca do 8.11.2021 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s označením:
"NEOTVÁRAŤ- nájom priestorov" poštou alebo osobne do podateľne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku pečiatky príjemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.