Nájom nebytového priestoru vo výmere 207,50 m2 – Monoblok FNsP Nové Zámky, Slovenská ul. č. 11A, 940 34 Nové Zámky, Nové Zámky


nové

Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
IČO: 173 36 112
Adresa správcu: Slovenská ulica 11 A
Mesto: Nové Zámky
PSČ: 940 34
Kontaktná osoba: Mgr. Róbert Vágvölgyi
robert.vagvolgyi@nspnz.sk
tel.: 035/6912 446

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Katastrálne územie: Nové Zámky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory, nachádzajúce sa na Slovenskej ulici 11 A v Nových Zámkoch, v stavbe zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1010, katastrálne územie: Nové Zámky, ako "OBJEKT NSP" so súpisným číslom 5587, postavený na parcele registra „C“ s parcelným číslom 2733/6 s výmerou 12 043 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Stavba“), a to miestnosti č.0.34 o výmere 2,3 m2, č. 0.35 o výmere 1,70 m2, č. 0.36 o výmere 16,4 m2, č. 0.37 o výmere 9,60 m2, č. 0.37a o výmere 10,50 m2, č. 0.38 o výmere 15,50 m2, č. 0.38a o výmere 1,7 m2, č. 0.38b o výmere 1,80 m2, č. 0.39 o výmere 42,70 m2, č. 0.40 o výmere 22,60 m2, č. 0.46 o výmere 60 m2, č. 0.46a o výmere 4,10 m2, č. 0.46b o výmere 18,6 m2, celkom nebytové priestory o celkovej výmere podlahovej plochy 207,50 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 174€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 24.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.02.2023

Termín obhliadky: po predošlom dohovore


Poznámka k ponuke:
Záujme možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci

Doba nájmu: 5 rokov

Začiatok užívania
predmetu nájmu: od 01.03.2023

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením ponuky a s poznámkou „NÁJOM – MONOBLOK- NEOTVÁRAŤ“.

Minimálna cena za nájom je 174,00 eur/1 m2/ rok (bez služieb spojených s nájmom). Uvádzaná cena je oslobodená od DPH.
( Podľa § 38 ods.3 zák. č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou a)ubytovacích služieb, b)nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel, c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov, d) nájmu bezpečnostných schránok ).

Cenová ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie záujemcu (ak je záujemcom podnikateľ: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, IČO; ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu),
b) ponúkanú výšku nájomného vyjadrenú pevnou sumou v mene euro za 1m2/rok nájmu (€/1m2/rok),
c) účel nájmu - podnikateľský (uviesť konkrétne činnosti) alebo nepodnikateľský.

Výška nájomného požadovaného správcom je uvedená bez energetických médií a služieb. Energetické média a služby sa fakturujú samostatne. K platbám za energetické médiá a služby bude účtovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájomného, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.


Plánovaná činnosť nesmie byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcu.

Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o nájme z dôvodu straty charakteru dočasnej prebytočnosti predmetu nájmu.

Ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11A, 940 34 Nové Zámky, a to najneskôr do konca lehoty na doručovanie ponúk do 11.00 h. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. V ponuke uveďte i svoje kontaktné údaje.