Nájom nebytového priestoru, Bratislava - mestská časť Ružinov


nové

Správca ponuky

Správca: Úrad verejného zdravotníctva SR
IČO: 00607223
Adresa správcu: Trnavská cesta 52
Mesto: Bratislava
PSČ: 826 45
Kontaktná osoba: Petra Gallovichová
petra.gallovichova@uvzsr.sk
tel.: 02/4928 4283

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Ponuka na prenájom nebytového priestoru o rozlohe 1 m² nachádzajúceho sa na prízemí v budove Úradu verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava. Výška trhového nájomného t.j. minimálna cena za nájom priestoru je určená 610,00 €bez DPH/m²/rok.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 610€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 21.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.08.2021Poznámka k ponuke:
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, IČO: 00 607 223, v zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom nebytového priestoru o rozlohe 1 m² nachádzajúceho sa na prízemí v budove Úradu verejného zdravotníctva SR. Cenové ponuky je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením presnej adresy odosielateľa a s označením „NEOTVÁRAŤ– Nájom“, poštou alebo osobne do podateľne správcu na adrese Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, najneskôr do 02.08.2021 do 14.00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne správcu vyjadrené v EUR bez DPH jednou pevnou sumou, pričom Úrad verejného zdravotníctva SR nie je platcom DPH. S cenovou ponukou prosíme zaslať aj výpis z obchodného registra. Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia alebo nebude spĺňať požadované podmienky alebo nebude vyjadrená pevnou cenou v euro, táto nebude akceptovaná. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, je správca povinný od ponuky odstúpiť. V prípade, že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú cenu, aspoň vo výške trhového nájomného, budú vyzvaný na zvýšenie cenovej ponuky. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo podľa § 8a ods. 5 bod b) zrušiť osobitné ponukové konanie.