Nájom - nebytový priestor, ŠVK v Košiciach, Košice - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa správcu: Hlavná 10
Mesto: Košice
PSČ: 042 30
Kontaktná osoba: Ing. Jana Biathová
jana.biathova@svkk.sk
tel.: +421 905 268 872

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Stredné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hlavná 10, 042 30 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 1,00 m2, nachádzajúci sa vo vstupnej hale na 1. nadzemnom podlaží budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Hlavná 10, Košice. Budova je zapísaná na LV č. 9348, parc. č. 126, s.č.8, k.ú. Košice - Stredné Mesto. Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie nápojového automatu na kávu, čaj.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 516€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.12.2022

Termín obhliadky: Obhliadka nebytového priestoru je možná na základe telefonickej dohody v pracovných dňoch. Telefónny kontakt obhliadky nebytového priestoru: +421 917 457 248 (Ing. Katarína Tacheová), príp. +421 918 245 873 (Ing. Gabriela Pelikánová)


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom nebytového priestoru“ a s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, 042 30 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu.
Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, ponúkanú cenu nájomného za 1 m2/rok vyjadrenú pevnou sumou v EUR, podpis záujemcu, príp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, telefonický a e-mailový kontakt. Cenová ponuka záujemcu, ktorá nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti bude vylúčená.
Kritérium vyhodnotenia: najvyššia ponúknutá cena nájomného v zmysle zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady.
Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť.