Nájom nebytových priestorov Hradnej vinárne a vonkajších terás v areáli NKP Bratislavský hrad , Bratislava - mestská časť Staré...


Správca ponuky

Správca: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 151492
Adresa správcu: nám. A. Dubčeka 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 81280
Kontaktná osoba: Ing. Jana Mihalčinová
jana.mihalcinova@nrsr.sk
tel.: 0910 853 840

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Zámocká ul. 2, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v areáli národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad vhodné na poskytovanie reštauračných služieb pre verejnosť - Hradná vináreň a vonkajšie terasy. Plocha prevádzkových priestorov v objekte je 848,69 m2, plocha vonkajších terás 831 m2 (LV č. 896, k.ú. Staré mesto).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 53990€ / 1679,69 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 28.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 29.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.08.2021

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore


Poznámka k ponuke:
Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v €/rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom, daň z nehnuteľnosti, nájomné za užívanie technologicko-prevádzkového a interiérového vybavenia; podpis uchádzača, fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Kancelária NR SR nie je platiteľom DPH.
Kritériom na určenie poradia je najvyššie trhové nájomné v €/rok.
Z dôvodu ochrany ústavných činiteľov, určených osôb a predmetu nájmu v súlade s osobitnými režimovými opatreniami Kancelárie NR SR bude víťazný uchádzač povinný predložiť zoznam svojich pracovníkov a strpieť previerku ich bezúhonnosti.
Cenovú ponuku v zapečatenej obálke s uvedením obchodného mena a adresy uchádzača, označenú „Hradná vináreň a obslužné terasy – cenová ponuka na nájom – NEOTVÁRAŤ“ doručte do podateľne Kancelárie NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 Bratislava do 9.8.2021 do 15,30 hod..
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyžadovať od úspešného záujemcu do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme zloženie kaucie do výšky 6 mesačného nájomného.
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.

Výherca ponuky

Meno La Tara s.r.o.
Sídlo Pernek 224, 900 53 Pernek
Cena 73000 €
IČO 51 569 027
Stav úspešná
Protokol 1631098944_zapisnica_z_vyhodnotenia_cenovych_ponuk_2021.pdf