Nájom nebytových priestorov Lazovná č.9, Banská Bystrica, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
IČO:
Adresa správcu: Lazovná 9
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 975 58
Kontaktná osoba: RNDr. Martin Kassa
svkbb@svkbb.eu
tel.: 0918899015

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Lazovná č.9, Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory vhodné na reprezentačné účely na 1. poschodí nehnuteľnosti na Lazovnej ulici č. 9, súpisné č.240 Banská Bystrica, zapísanej na LV č. 835, vydanom Okresným úradom úradom Banská Bystrica odbor katastra Banská Bystrica, postavenej na parcele č. KN 1784. Nebytové priestory , tvoriace samostatnú a dverami oddelenú časť o celkovej výmere 100,0 m2 sú umiestnené na 1.poschodí objektu Lazovná č.9 pozostávajú z miestnosti č.I/2a o výmere 24 m2, miestnosti č.I/2b o výmere 40 m2 , chodby o výmere 30 m2 a sociálneho zariadenia o výmere 6 m2. Náklady za služby spojené s nájmom (elektrika, voda, vykurovanie ...) nie sú zahrnuté v nájomnom. Priestory je možné prenajať len vcelku. Priestory v predchádzajúciom období slúžili ako regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta SR.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 3 - 5 rokov
Trhové nájomné: 5000€ / 100 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 19.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2022

Termín obhliadky: po predchádzajúcej telefonickej dohode v pracovných dňoch 8,00 hod - 15,00 hod


Poznámka k ponuke:
Záujem o ponúkaný priestor je možné prejaviť len písomnou ponukou, doručenou na adresu Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná č.9, 97558 Banská Bystrica v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom "Cenová ponuka - nájom nebytové priestory Lazovná č.9 - NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 10.10.2022 do 15,00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky na odtlačku prezenčnej pečiatku správcu majetku. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného určeného pevnou sumou v € za 1m2/rok za predmet nájmu bez započítania nákladov za služby spojené s nájmom. Suma nájomného musí byť minimálne vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je prenajímateľ povinný od ponuky odstúpiť. Správca majetku je oprávnený zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu.