Nájom nebytových priestorov na prevádzku ústavnej predajne a predajne pre príslušníkov o celkovej výmere 67,25 m2, Košice - mes...


Správca ponuky

Správca: ÚVV a ÚVTOS Košice
IČO: 738387
Adresa správcu: Floriánska 18
Mesto: Košice
PSČ: 04142
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lopuchovský, Mgr. František Berta
peter.lopuchovsky@zvjs.sk, frantisek.berta@zvjs.sk
tel.: 055/2831500, 055/2831 501, 0905600865

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Huštáky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Floriánska č. 18, 041 42 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory nachádzajúce sa v areáli Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Floriánska č. 18, 041 42 Košice.
1. predajňa určená na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí obvineným a odsúdeným (ďalej len „ústavná predajňa“) o výmere 47,97m2 nachádzajúca sa na 2. NP prevádzkovej budovy, súpisné číslo 1415 zapísanej na liste vlastníctva č. 13001, katastrálne územie Huštáky, obec Košice, okres Košice Staré mesto, na parcele KN „C“, parcelné číslo 3271/20.
2. predajňa pre príslušníkov a zamestnancov zboru (ďalej len „predajňa pre príslušníkov“) o výmere 19,28m2 nachádzajúci sa na 1. NP služobnej budovy, súpisné číslo 1415 zapísanej na liste vlastníctva č. 13001, katastrálne územie Huštáky, obec Košice, okres Košice Staré mesto, na parcele KN „C“, parcelné číslo 3271/20.
K nebytovým priestorom sa ponúka aj hnuteľný majetok štátu - interiérové vybavenie.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov (od 1.2.2022)
Trhové nájomné: 35.86€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 26.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.11.2021

Termín obhliadky: od 27.10.2021 do 08.11.2021 od 09,00 hod. do 14,00 hod.


Poznámka k ponuke:
Uvedené nebytové priestory sa prenajímajú ako celok, za účelom prevádzkovania ústavnej predajne a predajne pre príslušníkov. Nebytové priestory sa nachádzajú v objektoch správcu, ktoré nie sú prístupné bežnej verejnosti a množstvo potenciálnych klientov je preto limitované.

Záujemca predloží návrh ceny - nájomné na prenájom nebytových priestorov (t.j. ústavná predajňa a predajňa pre príslušníkov v celkovej výmere 67,25 m2). Nájomné za prenájom nebytových priestorov musí byť vyjadrené pevnou sumou v Eur/m2/rok. Cena za nájom je stanovená na minimálne 35,86 Eur/m2/rok podľa dokumentu - "Stanovenie minimálnej finančnej náhrady za užívanie majetku mesta vydaného v Štatúte mesta Košice uznesením č. 739/2017" prílohy č.4, pri zohľadnení miery inflácie od roku 2017.

Nájomné nezahŕňa platby za služby súvisiace s nájmom (elektrická energia, vodné a stočné, ohrev teplej úžitkovej vody, teplo a odvoz odpadu), a nájom hnuteľného majetku (interiérové vybavenie).

Ponuku do súťaže môže predložiť záujemca iba jednou pevnou sumou v Eur/m2/rok za obidva nebytové priestory (ústavná predajňa a predajňa pre príslušníkov), ponuka obsahujúca dve rozdielne ceny na každý nebytový priestor zvlášť nebude akceptovaná. Návrh ceny predloží záujemca číslom aj slovom. Zrejmé nesprávnosti v počítaní alebo v písaní zistené pri vyhodnotení ponúk budú opravené tak, že v prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom bude platiť suma uvedená slovom.

Cenová ponuka musí obsahovať:
- u fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, výšku ponúkaného nájomného v Eur/m2/rok za predmet nájmu, oprávnenie záujemcu podnikať v danej oblasti predložením aktuálneho výpisu zo živnostenského registra, telefonický a e-mailový kontakt a podpis záujemcu,
- u právnických osôb: obchodné meno, IČO, meno osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, výšku ponúkaného nájomného v Eur/m2/rok za predmet nájmu, oprávnenie záujemcu podnikať v danej oblasti predložením aktuálneho výpisu z obchodného registra, telefonický a e-mailový kontakt, odtlačok pečiatky a podpis záujemcu.

Záujemca predloží ponuku v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke s označením „PONUKA – PREDAJNE – NEOTVÁRAŤ“, na ktorej čitateľne uvedie svoj názov a adresu pre doručenie listových zásielok; názov a adresu sídla správcu. Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne najneskôr do 09.11.2021 do 12:00 hod. , na ponuky doručené po tomto termíne sa neprihliada. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia cenovej ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne správcu.

Kritériom výberu najvýhodnejšej ponuky je najvyššia ponúkaná cena za predmet nájmu vyjadrená v Eur/m2/rok pri dodržaní účelu nájmu. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu a tiež v prípade, ak žiadna ponuka nedosiahne minimálne nájomné 35,86 Eur/m2/rok.

Otváranie obálok s ponukami záujemcov sa uskutoční v sídle správcu dňa 10.11.2021 o 11:00 hod v miestnosti č. 116 na 2. nadzemnom podlaží v služobnej budove. Záujemca, ktorý predložil cenovú ponuku a má záujem sa zúčastniť otvárania cenových ponúk v určenom termíne a čase, sa preukáže preukazom totožnosti, mandatár sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie, ktoré nemusí byť úradne overené. Správca po vyhodnotení cenových ponúk do troch pracovných dní oznámi e-mailom všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.

Zmluvu o nájme uzavrie správca s úspešným záujemcom, ktorý splní ďalšie podmienky účasti, a to:
a) bezúhonnosť (preukazuje sa predložením aktuálneho výpisu z registra trestov),
b) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie (preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace),
c) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (preukazuje sa predložením potvrdenia miestneho príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace).

S úspešným záujemcom z dôvodu rozdielneho režimu pri uzatváraní zmlúv správca uzatvorí samostatne zmluvu o nájme nebytových priestorov a zmluvu v prípade záujmu o nájme hnuteľného majetku na predajňu pre príslušníkov a samostatne zmluvu o nájme nebytových priestorov a v prípade záujmu zmluvu o nájme hnuteľného majetku na ústavnú predajňu, pričom zmluvy na predajňu pre príslušníkov podliehajú schváleniu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Kontaktné osoby poskytnú záujemcom na požiadanie aj podrobné "informácie pre záujemcov" elektronicky alebo osobne v sídle správcu. Obhliadka predmetu nájmu je možná v pracovných dňoch od 27.10.2021 do 08.11.2021 od 09,00 hod. do 14,00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.

Správca nie je platca DPH.