Nájom nebytových priestorov, R5-2.2/47/2022, Bratislava - mestská časť Petržalka


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Lucia Pišiová
pisiova@unb.sk
tel.: 02/48 234 288

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Antolská 11, 851 01 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory spolu o výmere 6 m2 vhodné na umiestnenie a prevádzkovanie 3 automatov na nealko nápoje (pre každý automat na nealko nápoje nebytový priestor o výmere 2 m2) v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 2687 v katastrálnom území Petržalka, obec Bratislava – mestská časť Petržalka, okres Bratislava V nasledovne:

- stavba so súp. č. 3362 – LOZKOVY BLOK, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 2848/6 o celkovej výmere 1667 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, a to časť nebytového priestoru o výmere 2 m2, Blok A, prízemie, vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 automatu na nealko nápoje,

- stavba so súp. č. 3363 – LOZKOVY BLOK, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 2848/9 o celkovej výmere 1872 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, a to časť nebytového priestoru o výmere 2 m2, Blok B, prízemie, vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 automatu na nealko nápoje,

- stavba so súp. č. 3360 – VSTUPNA CAST, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 2848/10 o celkovej výmere 2318 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, a to časť nebytového priestoru o výmere 2 m2, Blok C, OUM, -1. podlažie, vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 automatu na nealko nápoje.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1392€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 19.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.05.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016.

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
Žiadosť o nájom nebytových priestorov a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme 1392,00 EUR/m2/rok.

Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.

So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R5-2.2/47/2022 – SÚŤAŽ– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava do 15.30 hod.

Výherca ponuky

Meno ASO VENDING s.r.o.
Sídlo Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
Cena 12216 €
IČO 45851221
Stav úspešná
Protokol 1656512794_zapisnica_z_otvarania.pdf