Nájom nebytových priestorov, R5-2.2/692/2022, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice


nové

Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Marcela Méresová
meresova@unb.sk
tel.: 02/48 234 653

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Krajinská 91, 825 56 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu – nebytové priestory, časť nehnuteľnosti v budove Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava, stavba súp. č. 11491 – ústavné ambulancie, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 31/19 – Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1036 m2, zapísaná na LV č. 723, k.ú. Podánajské Biskupice, obec: BA - m.č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, okres: Bratislava II, a to nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na prízemí v pavilóne C Stavby spolu o výmere 51,0 m2 (z toho miestnosť č. 114 – čakáreň o výmere 13,5 m2, miestnosť č. 115 – ambulancia o výmere 18,9 m2, miestnosť č. 116 – ambulancia o výmere 18,6 m2).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 134.50€ / ambulancie/1 m2 / Rok
31.50€ / ostatné/1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 21.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.10.2022

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné ako priestor, v ktorom sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016.
Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme 134,50 EUR/m2/rok za ambulancie a 31,50 EUR/m2/rok za čakáreň. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, ako ani odplatu za užívanie spoločných priestorov. Tieto úhrady budú nájomcovi účtované osobitne.

So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.

Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R5-2.2/ 692/2022 – NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV– NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava do 15.30 hod.