nájom nebytových priestorov - Umelecko-dekoračné dielne, Slovenské národné divadlo, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Slovenské národné divadlo, Bratislava
IČO: 164763
Adresa správcu: Pribinova 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 819 01
Kontaktná osoba: Katarína Lukáčová
katarina.lukacova@snd.sk
tel.: 02/2047 2202

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Mliekárenská 6, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť nebytových priestorov o výmere 1 m2 a časť nebytových priestorov o výmere 1m2 v miestnosti jedáleň na 2. NP administratívno-prevádzkovej budovy Umelecko-dekoračných dielní SND nachádzajúcej sa na Mliekarenskej ulici 6 v Bratislave. Objekt Umelecko-dekoračných dielní SND so súpisným č. 724, parc. č. 15301/2 a parc. č. 15301/30 je zapísaný na liste vlastníctva 1535, katastrálne územie Bratislava – Nivy.
Priestor je prístupný výlučne cez objekt Umelecko-dekoračných dielní, nemá možnosť priameho vstupu z exteriéru. Priestor má jedno prípojné miesto na vodu a možnosť pripojenia na elektrinu. Priestor je vhodný na umiestnenie automatu na teplé nápoje/automatu na potraviny.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 43€ / 1 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 12.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.10.2021

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s označením „Nájom - Neotvárať“, heslo: „automaty“ poštou alebo osobne do podateľne SND, na Pribinovej ul. 17, najneskôr do 25.10.2021 do 15:00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne SND.
Nájomné nezahŕňa platby za služby spojené s nájmom (prevádzkové náklady). Záujemca musí vziať na vedomie obmedzenú činnosť SND počas mesiacov júl a august (divadelné prázdniny). SND si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.