Nájom nebytových priestorov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Levice


Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Králiková
eva.kralikova@upsvr.gov.sk
tel.: 0362440192

Údaje o ponuke

Okres: Okres Levice
Obec: Levice
Katastrálne územie: Levice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ľ. Štúra 53, Levice 934 01
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory na prízemí administratívnej budovy na ul. Ľ. Štúra č.53 v Leviciach, s. č. 489, zapísanej v KN na LV č.7553 o celkovej výmere 8,99 m2. Priestor je vhodný na prevádzku rýchleho občerstvenia, výdajne obedov alebo predaj fornettov.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 60€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 19.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.06.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Minimálna výška trhového nájomného za m2 ročne je 60 €. Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1m2 vyjadrené pevnou sumou doručte v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - Nájom nebytových priestorov - ÚPSVaR Levice" na korešpondenčnú adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra č.53, 934 01 Levice do 9.6.2022 do 12,00 hodiny. Kritérium pre uzatvorenie zmluvy je najvyššia cenová ponuka. Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Kontaktná osoba: Mgr. Eva Králiková, tel. 036/2440 192