Nájom nebytových priestorov verejných WC v podzemnej garáži Bratislavského hradu , Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 151492
Adresa správcu: nám. A. Dubčeka 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 81280
Kontaktná osoba: Ing. Jana Mihalčinová
jana.mihalcinova@nrsr.sk
tel.: 0910 853 840

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Zámocká ul. 2, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o výmere 40,38 m2 na poskytovanie služieb verejných WC. Nachádzajú sa pri východnom schodisku podzemných garáží na 1. podzemnom podlaží, v areáli národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad, na parcele č. 860/21, súpisné číslo 7800, vedených na Liste vlastníctva č. 896.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1800€ / 40,38 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.05.2022

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore


Poznámka k ponuke:
Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti; podpis uchádzača; fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Budúci nájomca je povinný si zabezpečiť povolenie prevádzky. Kancelária NR SR nie je platiteľom DPH.
Z dôvodu ochrany ústavných činiteľov, určených osôb a predmetu nájmu v súlade s osobitnými režimovými opatreniami Kancelárie NR SR bude víťazný uchádzač povinný predložiť zoznam svojich pracovníkov zabezpečujúcich servis a obsluhu zariadenia a strpieť previerku ich bezúhonnosti.
Cenovú ponuku v zapečatenej obálke s uvedením obchodného mena a adresy uchádzača, označenú „Verejné WC v podzemnej garáži Bratislavského hradu - cenová ponuka na nájom - NEOTVÁRAŤ“ doručte do podateľne Kancelárie NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava do 23.5.2022 do 15,30 hod..
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyžadovať od úspešného záujemcu do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme zloženie kaucie do výšky dvojmesačného nájomného.