Nájom nehnuteľného majetku Časť pozemku o výmere 2 236,00 m² par. č. 2978/1 v správe SNM-Múzeum Červený Kameň, Častá


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské národné múzeum, Bratislava
IČO: 00164721
Adresa správcu: Vajanského nábrežie 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 810 06
Kontaktná osoba: Mgr. Sylvia Haršányová
sylvia.harsanyova@snm.sk
tel.: 033 2455170

Údaje o ponuke

Okres: Okres Pezinok
Obec: Častá
Katastrálne územie: Častá
Adresa ponúkaného majetku štátu: Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň, 900 89 Častá
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok - časť pozemku o výmere 2 236,00 m² o celkovej výmere 10 350 m², nachádzajúci sa na pozemku parcely „C“. Druh pozemku záhrada, na parcele č. 2978/1 hradu Červený Kameň, sídlom 900 89 Častá, zapísaný na LV č. 1593, katastrálne územie obce Častá.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: max. 5 rokov
Trhové nájomné: 5590€ / 2236 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 20.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.08.2021

Termín obhliadky: podľa dohody, kontakt 033 2455170


Poznámka k ponuke:
Pozemok vhodný na praktické predvádzanie stredovekého lovu prostredníctvom dravých vtákov.

Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájmu, pričom ako minimálnu cenu za nájom požadujeme 2,50 € / 1m² /rok za priestor – celková cena je bez ceny za poskytnuté energie.
Celkové požadované ročné nájomné za celý predmet nájmu 5 590,00 €.

Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou uvedenou v € / za celý predmet nájmu /rok.

Cenová ponuka musí obsahovať aj meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, IČO, podpis záujemcu/osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Cenové ponuky doručte v zalepenej obálke s uvedením textu „NEOTVÁRAŤ - ZÁHRADA“ na adresu : SNM – Múzeum Červený Kameň 1, 900 89 Častá alebo osobne na sekretariát múzea do 3.8.2021 do 12:00 hod. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu.
Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať. Prenajímateľ SNM – Múzeum Červený Kameň si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky prenájmu bez udania dôvodu a tiež ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného a nebude vyjadrené pevnou sumou.

Upozornenie pre záujemcov o ponúkaný majetok štátu!

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzatvorenie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.