Nájom nehnuteľného majetku v obci Švedlár, Švedlár


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Jurková
martina.jurkova@minv.sk
tel.: 09619/54170

Údaje o ponuke

Okres: Okres Gelnica
Obec: Švedlár
Katastrálne územie: Švedlár
Adresa ponúkaného majetku štátu: Švedlár 258, 053 34 Švedlár
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci sa v katastrálnom území Švedlár, obec Švedlár, okres Gelnica, zapísaný na liste vlastníctva číslo 497, a to:
- jednopodlažná stavba (iná budova) so súpisným číslom 258 o celkovej podlahovej ploche 101,70 m2 (miestnosť č. 1.1 - malá zasadačka o výmere 15 m2; miestnosť č. 1.2 - veľká zasadačka o výmere 72 m2; kuchynka o výmere 7,5 m2; chodba o výmere 7,2 m2) postavená na parcele registra C parc. číslo 374,
- pozemok registra C parc. číslo 374 o výmere 427 m2 – zastavaná plocha a nádvorie.

Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 677€ / 101,70 m2 / Rok
124€ / 427 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 05.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.08.2022

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: " Cenová ponuka - nájom obec Švedlár" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za všetky ponúkané nehnuteľné veci za rok. Kritérium vyhodnotenia: Najvyššia ponúknutá cena nájomného v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady. Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Ministerstvo vnútra SR si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť aj bez udania dôvodu.