Nájom pozemku KN-C parcela číslo 6506/126 katastrálne územie Vinohrady, obec Bratislava – Nové Mesto, okres Bratislava III., ...


Správca ponuky

Správca: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
IČO: 00156582
Adresa správcu: Matúškova 21
Mesto: Bratislava
PSČ: 83316
Kontaktná osoba: PhDr. Petronela Dobosová, MBA
petronela.dobosova@uksup.sk
tel.: +421 2 59 880 323

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Matúškova ul., Bratislava - Nové Mesto
Druh ponúkaného majetku štátu: pozemok KN-C parcela číslo 6506/126 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 3684,
evidovaný Správou katastra na Okresnom úrade Bratislava III. o výmere 137 m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 12€ / 137 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 28.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 29.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2021

Termín obhliadky: dohodnúť telefonicky v prac. dni od 9.00 hod. do 14.30 hod.


Poznámka k ponuke:
ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY
V BRATISLAVE (ÚKSÚP)
v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp. fyzická osoba meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla "Nájom pozemku k. ú. Vinohrady, Bratislava–Nové Mesto – NEOTVÁRAŤ“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, na ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.
UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !
Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú náklady za daň z nehnuteľností za predmet nájmu, ktorú bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.
Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.