Nájom pozemku - umiestnenie reklamnej stavby, Prešov, Prešov


nové

Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica Prešov
IČO: 00164682
Adresa správcu: Hlavná 99
Mesto: Prešov
PSČ: 08189
Kontaktná osoba: Ing. Anna Hajníková
oep@svkpo.gov.sk
tel.: 42151 2451 109

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ul. Matice slovenskej, Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: Dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom štátu sú tri časti pozemku (každá časť o výmere 12,75 m2) z pozemku parcela C KN č. 9204/73 ostatná plocha o výmere 4 245 m2 evidovaného na liste vlastníctva č. 8642. Jednotlivá časť pozemku C KN č. 9204/73 je vhodná na umiestnenie obojstranného reklamného zariadenia o rozmeroch 5,10 x 2,40 m. Záujem je možné prejaviť o každú časť pozemku o výmere 12,75 m2 zvlášť.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 800€ / 12,75 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 24.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.02.2023

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Záujemca predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu sídla: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov najneskôr do 06.02.2023 do 16:00 hod. Obálku je nutné označiť heslom: "Nájom - Neotvárať".
Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra, ponúkanú cenu nájomného za 12,75 m2/rok vyjadrenú pevnou sumou v EUR, podpis záujemcu, telefonický a e-mailový kontakt.