Nájom priestoru v budove študentského domova -internátu, Bratislava - mestská časť Rača


Správca ponuky

Správca: Akadémia Policajného zboru
IČO: 00735779
Adresa správcu: Sklabinská 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 83517
Kontaktná osoba: Timea Adamková
timea.adamkova@minv.sk
tel.: 0961057276

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Katastrálne územie: Rača
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sklabinská 1, Bratislava 83517
Druh ponúkaného majetku štátu: Priestor - bufet sa nachádza vo vstupnom vestibule, na 1. nadzemnom podlaží študentského domova v objekte s prideleným súpisným číslom 8414, LV. č. 4116, parc. CKN č. 4784/192 o výmere 17,15 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 30€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 27.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.11.2021

Termín obhliadky: Na základe dohody


Poznámka k ponuke:
Ponúkané nájomné bude navýšené o DPH.
Nebytový priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu. Bufet je zariadený a pripravený k prevádzke.
Výška nájomného nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu (energie, voda, plyn, odvoz odpadu).
Správca majetku umožňuje záujemcom obhliadku priestoru na základe dohody. Kontaktovať nás môžete e-mailom na adrese: timea.adamkova@minv.sk a telefonicky t.č.: 09 610 57 276 a na adrese: viktor.bilorusky@minv.sk na t.č.: 09 610 57 600.
Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: Ponuka "Nájom - nebytový priestor - bufet, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo priniesť osobne do podateľne Akadémie Policajného zboru, ul. Sklabinská č.1, 835 17 Bratislava, v úradných hodinách denne od 900 do 1200 hod. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku pečiatky príjemcu. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.
Ponuka musí obsahovať:
U fyzických osôb žiadame uviesť – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, IČO, DIČ DPH, , ponúknutú cenu v € za prenajímaný nebytový priestor – cena za 1 m2 / rok, originál, alebo kópia výpisu zo Živnostenského registra, pečiatku a podpis záujemcu.
U právnických osôb žiadame uviesť – názov, sídlo, IČO, DIČ DPH. Ponúknutú cenu v € za prenajímané nebytový priestor – cena za 1 m2 / rok, originál alebo kópiu výpisu z obchodného registra, meno, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby.
Zásielky doručené prenajímateľovi po termíne ukončenia lehoty na doručovanie ponúk nebudú vzaté do úvahy ani v prípade, že na poštu boli podané včas.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka od žiadneho záujemcu nedosiahne minimálne výšku nájomného uvedeného v registri. Správca majetku je oprávnený zrušiť ponuku aj bez uvedenia dôvodu.