Nájom - reklamné stavby 36,72 m2, Južné Mesto, Košice, Košice - mestská časť Juh


Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO: 00606707
Adresa správcu: Rastislavova 43
Mesto: Košice
PSČ: 04190
Kontaktná osoba: Ing. Nataša Švarcová
natasa.svarcova@unlp.sk
tel.: 055/615 2984, 0918 523 029

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Katastrálne územie: Južné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rastislavova č. 43, 041 90 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: vedený na katastrálnej mape listu vlastníctva číslo 8495, na Okresnom úrade Košice, odbor katastrálny, okres: Košice IV, obec: KOŠICE-JUH, Katastrálne územie: Južné Mesto, a to:

- časť oplotenia na parcele registra „C“, číslo parcely: 1752/1, výmera parcely 334 m2, druh pozemku ostatná plocha vhodná na umiestnenie 1 ks jednostrannej reklamnej stavby o rozmere 510 cm x 240 cm, informačná plocha 1 reklamnej stavby je o výmere 12,24 m2, ide o oplotenie pred vstupom do areálu UNLP Košice (pred vrátnicou UNLP) na Rastislavovej ulici č. 43, rozmer priemetu 510 cm a 50 cm;

- časť parcely registra „C“, číslo parcely: 1882/5, výmera parcely 6 205 m2, druh pozemku ostatná plocha vhodná na umiestnenie 2 ks samostatne stojacích jednostranných reklamných stavieb o rozmere 510 cm x 240 cm, informačná plocha 1 reklamnej stavby je o výmere 12,24 m2, informačná plocha 2 reklamných stavieb je o výmere 24,48 m2. Ide o umiestnenie priamo za oplotením areálu pracoviska UNLP Košice z Gemerskej ulice oproti základnej škole Gemerská, rozmer priemetu 1 reklamnej stavby 510 cm a 50 cm.

Spolu informačná plocha 3 reklamných stavieb je o výmere 36,72 m2.

Cena požadovaného minimálneho nájomného za 1 m2 informačnej plochy reklamnej stavby o rozmere 510 cm x 240 cm je vo výške 41,00€ bez DPH/1m2/rok. Za 3 reklamné stavby o výmere informačnej plochy 36,72 m2 je požadovaná cena minimálneho nájomného spolu vo výške 1 505,52€/rok bez DPH.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: do 5 rokov
Trhové nájomné: 41€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 18.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 19.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.05.2022

Termín obhliadky: po predošlom dohovore


Poznámka k ponuke:
Podmienky správcu pre dané ponukové konanie nájmu:

1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo osobne do podateľne v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hodiny, na Rastislavovej č. 43, Košice. Adresa správcu: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, Rastislavova č. 43, 041 90 Košice.

2. Cenovú ponuku zasielať v riadne zalepenej obálke s označením na obálke:
„Nájom - reklamné stavby 36,72 m2 - NEOTVÁRAŤ!“

3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie záujemcu (ak je záujemcom podnikateľ: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, IČO; ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu),
b) ponúkanú výšku nájomného vyjadrenú pevnou sumou v mene euro za 1m2/rok nájmu (€/1m2/rok),
c) účel nájmu - podnikateľský (uviesť konkrétne činnosti) alebo nepodnikateľský.

4. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania ponuku záujemcu, ktorá nebude doručená podľa bodu 1. alebo nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3. alebo účel nájmu uvedený v cenovej ponuke záujemcu bude v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti alebo by sa mohol tento účel narušiť, alebo ak by ponúkol nájomné vo výške menej ako je požadovaná výška nájmu uvedená v ponuke na www.ropk.sk.
5. Ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a bol správcom vyzvaný na uzatvorenie nájomnej zmluvy, nájomnú zmluvu v lehote určenej správcom neuzatvorí, správca je oprávnený vyzvať na uzatvorenie nájomnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a ponúkol v poradí druhé najvyššie nájomné. Na ponuku záujemcu, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a neuzatvorí nájomnú zmluvu v lehote určenej správcom sa neprihliada; uvedené platí aj keď záujemca výzvu na uzatvorenie nájomnej zmluvy neprevzal. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

6. Výška nájomného požadovaného správcom je uvedená bez DPH a bez energetických médií a služieb. Energetické média a služby sa nedodávajú. K nájomnému bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

7. Správca je oprávnený od tejto ponuky odstúpiť, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne akceptované nájomné.
8. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o nájme z dôvodu straty charakteru dočasnej prebytočnosti predmetu nájmu.
9. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore. Kontakt: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Ing. Nataša Švarcová, :055/615 2984, :0918 523 029, : natasa.svarcova@unlp.sk, v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hodiny.


Výherca ponuky

Meno NUBIUM, s. r. o.
Sídlo Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava
Cena 45 €
IČO 47545674
Stav úspešná
Protokol 1655119429_zapis_z__vyhodnotenia_reklamne_stavby.pdf