Nájom-sklad súp.č.7879 v areáli Lodenice, k.ú. Piešťany, Piešťany


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Barbora Brezinová
barbora.brezinova@minv.sk
tel.: 0961105404

Údaje o ponuke

Okres: Okres Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Piešťany
Druh ponúkaného majetku štátu: Ministerstvo vnútra SR- Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca majetku štátu v súlade so Zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – sklad súpisné číslo 7879, na parcele reg.C parc.č.10244, k.ú. Piešťany a časť pozemku parc.č. 10238/1 určenej ako prístupová cesta k skladovým priestorom, k.ú. Piešťany:

- sklad o celkovej výmere 111 m²,
- časť parcely (prístupová cesta) o celkovej výmere 120m2

v spoluvlastníckom podiele 1/1, evidované na LV 12634, v k.ú. Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany.
Trhové nájomné na skladové priestory: 42 EUR/ 1 m2 / rok

Záujem možno prejaviť o nehnuteľný majetok spoločne, nie samostatne.
Nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 42€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 24.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.02.2023

Termín obhliadky: po telefonickej dohode


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR- Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca majetku štátu v súlade so Zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – sklad súpisné číslo 7879, na parcele reg.C parc.č.10244, k.ú. Piešťany a časť pozemku parc.č. 10238/1 určenej ako prístupová cesta k skladovým priestorom, k.ú. Piešťany:

- sklad o celkovej výmere 111 m²,
- časť parcely (prístupová cesta) o celkovej výmere 120m2

v spoluvlastníckom podiele 1/1, evidované na LV 12634, v k.ú. Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany.
Trhové nájomné na skladové priestory: 42 EUR/ 1 m2 / rok

Záujem možno prejaviť o nehnuteľný majetok spoločne, nie samostatne.
Nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov.
Cenovú ponuku je potrebné zaslať v zalepenej obálke na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava, s uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením „Nájom- sklad so súp.č. 7879, k.ú. Piešťany- NEOTVÁRAŤ“- na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefonický kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať meno spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.02.2023 (23.5. zverej., 24.5. platne +14dni)

Cenová ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v EUR, nebude akceptovaná. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Ministerstvo vnútra SR v zmysle zákona o správe majetku štátu si uplatňuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu v plnom rozsahu.