Nebytový priestor 85,56 m2 v k. ú. Horné Motešice, Motešice


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Mária Hubková
hubkovam@mod.gov.sk
tel.: 0960 322822

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trenčín
Obec: Motešice
Katastrálne územie: Horné Motešice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kaplnka Motešice
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytový priestor – miestnosť č. 1.20 o výmere 85,56 m2 (č. NO 52 - kaplnka) v objekte „Kaštieľ Motešice“ nachádzajúci sa v budove so súp. č. 93 (administratívna budova, kaštieľ), postavenej na pozemku parc. C KN č. 1/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2079 m2 v k. ú. Horné Motešice, zapísanej na liste vlastníctva č. 4 v prospech SR – Ministerstva obrany SR
Účel nájmu: nebytový priestor v minulosti slúžil ako kaplnka
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1600€ / 85,56 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.10.2022Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej heslom „Nebytový priestor Motešice“ a označením "NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne cestou podateľne na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v termíne do 3.10. 2022 do 12:00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť, nie odoslať).

Náležitosti cenovej ponuky:
• konkrétna špecifikácia majetku podľa zverejnenej ponuky,
• ponúkaná cena za nájom v EUR/rok (bez započítania prevádzkových nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu),
• telefonický a e-mailový kontakt,
• meno a podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti,
• popis plánovaného využitia nebytového priestoru, ktorý nemôže byť v rozpore s účelom využívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom, alebo by tento účel mohlo narušiť.
Jediným kritériom výberu je ponúknutá cena za nájom. Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Ministerstva obrany SR. Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Ministerstvo obrany SR je povinné akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, bude povinné od ponuky odstúpiť. Ministerstvo obrany SR môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ministerstvo obrany SR nie je platiteľom DPH.
Informácie budú záujemcom poskytnuté: MO SR - Sekcia majetku a infraštruktúry – Ing. Mária Hubková – tel. 0960/322 822, e-mail.: hubkovam@mod.gov.sk
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie do časne prebytočného majetku do nájmu zrušiť. Záujemca svojou účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...